Booking cancel Bezplatné zrušenie  Rezervirajte zdaj, prekličite pozneje. Več kot 90% parkirišč je mogoče odpovedati brezplačno 24 ur pred prihodom.

Obchodné podmienky

1. ParkVia pôsobí iba ako sprostredkovateľ rezervácií, akúkoľvek zodpovednosť za všetky vozidlá nesie výhradne parkovisko, hotel či prevádzkovateľ parkovania zabezpečeného obsluhou ("meet and greet") (ďalej len "Poskytovateľ parkovacej služby"). Súhlasíte, že robíte rezerváciu cez ParkVia iba ako cez sprostredkovateľa rezervácií, poskytnutie parkovania je výhradne na Poskytovateľovi parkovacej služby, ktorý tak učiní po vašom príjazde na dopredu rezervované miesto. Poskytovatelia parkovacích služieb sú nezávislé spoločnosti, a nie zástupcovia či zamestnanci ParkVia. ParkVia nie je zodpovedná za činy, chyby, opomenutia, prehlásenia, záruky, porušenia či nedbalosť žiadneho z týchto dodávateľov alebo za zranenie, smrť, škodu na majetku alebo iné škody či výdavky vyplývajúce z vyššie uvedeného. ParkVia nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytne žiadnu náhradu v prípade štrajku, zásahu vyššej moci alebo inej príčiny, ktorú nemôže priamo ovplyvniť, a nenesie žiadnu zodpovednosť za dodatočné výdavky, opomenutia, meškania, zmenu trasy alebo kroky štátnej správy či akéhokoľvek úradu.

2. ParkVia monitoruje ceny za účelom poskytnutia najlepšieho pomeru hodnoty a ceny. Ceny sa môžu zvyšovať a znižovať v dôsledku špeciálnych sezónnych ponúk. Všetky uvedené ceny sa vzťahujú na predbežné online rezervácie a ak nie je uvedené inak Poskytovateľom parkovacej služby, zvyčajne zahrňujú všetky príslušné dane zdaniteľné v krajine poskytovateľa a tiež všetky ostatné dane, pokiaľ sa neuvádza inak alebo ak to to nie je štandardný proces, ako je tomu v USA. V týchto regiónoch môžu byť štátne alebo federálne dane (alebo rovnocenné dane), pridané k celkovej cene a zobrazené na potvrdení o rezervácií. Bez ohľadu na zvolený spôsob platby sa neúčtujú žiadne poplatky za prevedenie platby

3. Postup rezervácie a stornovania

 • 1. Po dokončení rezervácie prostredníctvom webových stránok ParkVia sa automaticky vygeneruje rezervačný poukaz. Tento poukaz môže byť vygenerovaný spoločnosťou ParkVia alebo priamo Poskytovateľom parkovania. Rezervácia však nie je stopercentnou zárukou. ParkVia alebo Poskytovateľ parkovania, môžu rezerváciu zrušiť, ak Poskytovateľ parkovacej služby oznámi, že nie je schopný túto rezerváciu zabezpečiť. V takom prípade bude vyplatená náhrada v plnej výške ak ste platili online.
 • 2. Skontrolujte si, či k službe, ktorú ste si zarezervovali, máte všetky pokyny a inštrukcie, telefónne číslo na Poskytovateľa parkovacej služby a podrobnosti postupu pri vjazde a výjazde. Je vašou zodpovednosťou získať všetky platné pokyny pred odchodom - žiadne zmeškané rezervácie, lety či iné problémy vyplývajúce zo skutočnosti, že ste nezískali platné pokyny, nebudú spoločnosťou ParkVia preplatené.
 • 3. Ak vám Poskytovateľ parkovacej služby naúčtuje vyššiu cenu ako tú, ktorá je potvrdená na vašom rezervačnom poukaze z dôvodu, že ste nedodržali správny postup rezervácie, vjazdu či výjazdu alebo z dôvodu, že ste nepredložili váš rezervační poukaz, ParkVia vám nebude schopná zabezpečiť náhradu.
 • 4. V cenách uvádzaných na stránkach ParkVia môže byť zahrnutá preprava, podrobnosti o Poskytovateľovi parkovacej služby si však overte na tejto stránke alebo pred rezervovaním kontaktujte ParkVia za účelom potvrdenia.
 • 5. Ak budete parkovať menej dní ako je to stanovené vo vašej rezervácii, je na uvážení Poskytovateľovi parkovacej služby, či vám poskytne nejakú zľavu alebo vráti peniaze.
 • 6. Ceny za parkovania sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane ale nie výhradne na dátume, dĺžke parkovania a na dátume a čase zaparkovania a vyzdvihnutia vozidla.
 • 7. V závislosti od zvoleného Poskytovateľa parkovacej služby a služby samotnej môžete kľúče od vášho vozidla nechať u zamestnanca Poskytovateľa parkovacej služby. Ak využijete túto možnosť, musíte zabezpečiť, aby bolo vozidlo pred jeho zanechaním u Poskytovateľa parkovacej služby v riadnom technickom stave a splniť všetky príslušné zákonné požiadavky (napr. poistenie). Poskytovateľ parkovacej služby si v tomto prípade vyhradzuje právo pohybovať s vaším vozidlom vo vnútri alebo mimo parkoviska v takom rozsahu, ktorý Poskytovateľ parkovacej služby či jeho zamestnanci podľa vlastného uváženia považujú za nevyhnutné na efektívne usporiadanie parkovacích kapacít na parkovisku, v núdzových prípadoch alebo za účelom zamedzenia vzniku nehôd či prekážok. V prípade, že šoféri Poskytovateľa parkovacej služby musia s vaším vozidlom vyjsť na verejnú komunikáciu, títo šoféri by mali byť na tento účel Poskytovateľom parkovacej služby riadne poistení a zákazník by si túto skutočnosť mal sám overiť.
 • 8. Všetky parkovacie služby sa riadia obchodnými podmienkami príslušného Poskytovateľa parkovacej služby. Je vašou zodpovednosťou si pri príchode tieto podmienky od Poskytovateľa parkovacej služby vyžiadať.
 • 9. Za akýchkoľvek okolnosti , ktoré budú viesť k vynútenému čakaniu šoférov parkoviska, vrátane ale nie výhradne v dôsledku chyby vstupných dát alebo neskorého príjazdu zákazníka sa môže viesť k účtovaniu administratívneho poplatku splatného priamo na mieste zamestnancovi Poskytovateľa parkovacej služby alebo zrušenie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.
 • 10. Vysoko-stenné či široké vozidlá: Nie všetky parkoviská sú schopné prijať nadrozmerné vozidlá, dodávky, karavany atď. alebo môžu za parkovanie takýchto vozidiel účtovať zvláštny poplatok. Pokiaľ nie je uvedené inak v popise parkoviska na relevantnej ParkVia stránke, všetky rezervácie štandardného parkovania sa vzťahujú na autá štandardnej/ menšej veľkosti. Pokiaľ vozidlo nezodpovedá tejto kategórii, je Vašou zodpovednosťou vybrať si správny typ vozidla na rezervačnom formulári, alebo ak to nie je možné, kontaktovať ParkVia pred rezerváciou. ParkVia neprijíma požiadavky na vrátenie doplatku účtovaného na parkovisku pokiaľ nie je správny typ vozidla uvedený na rezervačnom formulári, alebo ak Poskytovateľ parkovacej služby nemôže prijať takýto typ vozidla.
 • 11. ParkVia zákazníkom odporúča, aby na parkovisko prišli s dostatočným časovým predstihom pred ich ďalšou cestou.
 • 12. Všetky vozidlá sú zaparkované na riziko zákazníka. V prípade akejkoľvek sťažnosti, reklamácie či sporu (napr. ak by bolo vaše vozidlo alebo majetok v ňom počas zaparkovania u Poskytovateľa parkovacej služby poškodené či odcudzené) musí zákazník jednať priamo s Poskytovateľom zarezervovanej parkovacej služby. Za žiadnych okolností nenesie ParkVia akúkoľvek zodpovednosť za takúto udalosť. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa straty či poškodenia vozidla v súvislosti s kvalitou poskytnutej služby by mali byť smerované priamo na Poskytovateľa parkovacej služby. Kontaktné informácie o Poskytovateľovi parkovacej služby poskytneme na požiadanie. To však nijako neovplyvňuje vaše zákaznícke práva vyplývajúce zo zákona.
 • 13. Niektorí poskytovatelia parkovacích služieb si za zmenu alebo zrušenie rezervácie účtujú administratívny poplatok. Na tieto služby budete upozornení pri rezervácii a budú uvedené v emaile s rezervačným lístkom.
 • 14. Pri niektorých službách Poskytovateľov parkovacích služieb sa jedná o nevratný a / alebo nezmeniteľný nákup. Na tieto služby budete upozornení pri rezervácii a budú spomenuté v emaile s rezervačným lístkom.

4. Webová stránka ParkVia obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. ParkVia tieto webové stránky nekontroluje a neponesie zodpovednosť za ich obsah alebo za akékoľvek porušenie zmluvy či za akýkoľvek úmyselný či neúmyselný čin zo strany týchto tretích strán, ktorý vám či vašim spolucestujúcim spôsobí akúkoľvek stratu, škodu, meškanie či zranenie. ParkVia nenesie zodpovednosť za presnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach a tieto stránky nebudú zo strany ParkVia z hľadiska presnosti či úplnosti nijako skúmané, sledované či kontrolované. Začlenenie akéhokoľvek odkazu na webovú stránku do webových stránkach ParkVia nepredpokladá a neznamená schválenie či potvrdenie odkazovanej webovej stránky zo strany ParkVia. Pokiaľ sa rozhodnete z webových stránok ParkVia vstúpiť na webové stránky týchto tretích strán, robíte to na svoje vlastné riziko. Všetky pravidlá, zásady (vrátane zásad ochrany súkromia) a prevádzkové postupy webových stránok prevádzkovaných tretími stranami sa v prípade vašej prítomnosti na týchto stránkach vzťahujú i na vás. ParkVia nenesie zodpovednosť za informácie, ktoré vám boli poskytnuté tretími stranami.

5. Celý obsah webových stránok ParkVia má copyright, ParkVia Ltd, Všetky práva vyhradené. Ostatné názvy produktov a spoločností tu spomínané, môžu mať ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Obrázky na webových stránkach ParkVia sú vložené iba za účelom prehliadania a nesmú sa v žiadnom formáte ukladať ani sťahovať. Recenzie zákazníkov uvedené na webových stránkach ParkVia nepredstavujú názory či stanoviská ParkVia.

6. Informácie, software, produkty a služby zverejnené na webových stránkach ParkVia môžu obsahovať nepresnosti alebo tlačové chyby. ParkVia nezaručuje presnosť a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti týkajúce sa informácií a popisu parkovania, hotelov a ďalších produktov súvisiacich s cestovaním zobrazených na tejto stránke (vrátane napr. fotografií, súpisu vybavenia, všeobecných popisov produktov atď.), nakoľko väčšina z týchto informácií je poskytovaná Poskytovateľmi parkovacích služieb. Akékoľvek hodnotenia zobrazené na webových stránkach ParkVia slúžia iba ako všeobecné usmernenia a ParkVia nezaručuje ich presnosť. Informácie uvádzané webovej stránke sú pravidelne aktualizované. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek vylepšovať a/alebo meniť túto webovú stránku. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia nedávajú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií, produktov a služieb uvedených na webových stránkach ParkVia za akýmkoľvek účelom. Zobrazenie ponuky predaja akýchkoľvek produktov či služieb na webových stránkach ParkVia nepredstavuje schválenie či odporúčanie týchto produktov či služieb zo strany ParkVia. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia týmto odmietajú všetky záruky a podmienky, vrátane predpokladaných, týkajúce sa týchto informácií, softwaru, produktov a služieb z hľadiska vhodnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, titul a neporušenie predpisov. V žiadnom prípade neponesie ParkVia alebo jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane ale nie výhradne nepriamej, náhodnej, zvláštnej či následné škody) vyplývajúce z používania ParkVia webových stránok, alebo súvisiacich s používaním, zdržaním alebo nemožnosťou použitia webových stránok ParkVia alebo za akékoľvek informácie, software, produkty a služby získané prostredníctvom webových stránok ParkVia (vrátane napr. straty úžitku, dát, zisku, úspor či príležitostí), či už na základe zmluvy, plnej zodpovednosti či inak, ak keď ParkVia a/alebo jej dodávatelia vedeli o možnosti vzniku týchto škôd. ParkVia a jej príslušní dodávatelia ponesú zodpovednosť za priamu stratu vyplývajúcu z použitia webových stránok ParkVia, či už na základe zmluvy, plnej zodpovednosti či inak, a to až do maximálnej výšky celkovej hodnoty transakcie, z ktorej tento nárok v každom jednom prípade alebo v rade súvisiacich prípadov vyplýva. Tieto podmienky a vyššie uvedené vzdanie sa zodpovednosti nijako neovplyvňuje vaše zákaznícke práva stanovené zákonom.

7. Súhlasíte, že budete brániť a odškodníte ParkVia, jej affiliate partnerov a/alebo jej príslušných dodávateľov a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, žalobnými dôvodmi, požiadavkami, náhradami, stratami, škodami, pokutami, penále či inými nákladmi alebo výdavkami akéhokoľvek druhu či povahy, vrátane napr. primeraných poplatkov za právne a účtovnícke služby, vznesenými či nárokovanými tretími stranami v dôsledku:

 • 1. vášho porušenia týchto podmienok, oznámení či dokumentov, na ktoré tieto podmienky odkazujú;
 • 2. vášho porušenia akéhokoľvek zákona či práva tretej strany; alebo
 • 3. vášho používania webových stránok ParkVia.

8. Podmienkou používania webových stránok ParkVia je vyhlásenie, že webovú stránku ParkVia nebudete používať na žiadny nezákonný účel alebo účel zakázaný týmito podmienkami či oznámeniami.

ParkVia Ltd je registrovaná v Spojenom kráľovstve pod číslom 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Podmienky zrušenia rezervácie

Všetky požiadavky týkajúce sa stornovania či úpravy rezervácie musíte vykonať prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie" na webovej stránke ParkVia alebo zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu. Ak o stornovanie či úpravu rezervácie požiadate ústne, po telefóne alebo priamo s Poskytovateľov parkovacích služieb, nebudú tieto požiadavky spracované. Ak požiadate o stornovanie rezervácie prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie", vaša požiadavka sa spracuje automaticky a výpovedná lehota stornovania (definovaná ako rozdiel medzi dátumom a časom zaparkovania vozidla a časom, kedy sa ParkVia dozvie o vašom stornovaní rezervácie) sa vypočíta od okamihu zadania požiadavky na stornovanie rezervácie prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie". Ak požiadavku na stornovanie rezervácie pošlete e-mailom, bude spracovaná výhradne počas pracovnej doby a výpovedná lehota pre stornovanie bude vypočítaná od okamihu spracovania požiadavky zo strany ParkVia. Požiadavky na stornovanie preto odporúčame zadávať prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie".

Náhrada nebude poskytnutá v týchto bežných príkladoch:

 • Zmeny v ďalšej ceste (vrátane zrušených letov, plavieb, vlakových spojov atď.): Bez náhrady. Je vašou zodpovednosťou informovať sa o zmenách v nadväzujúcej ceste a podľa týchto zmien upraviť svoj časový rozvrh a informovať ParkVia o akýchkoľvek relevantných zmenách. ParkVia nenesie zodpovednosť za zmeny vo vašej nadväzujúcej ceste (napr. ak je váš let, plavba či vlakový spoj zrušený), preto nebudete mať nárok na náhradu.
 • Zmeškaná kyvadlová preprava: Bez náhrady. Cestovný poriadok kyvadlových autobusov (pokiaľ sa ním riadia) je dostupný na webovej stránke ParkVia a na rezervačných poukazoch, je teda vašou zodpovednosťou byť si vedomí prevádzkovej doby a cestovného poriadku kyvadlového autobusu.
 • Zmeškanie šoféra pri parkovaní s obsluhou: Bez náhrady. Je vašou zodpovednosťou uviesť správny čas stretnutia a informovať šoféra o akýchkoľvek zmenách v dostatočnom predstihu. Pokiaľ nie sú informácie o mieste stretnutia uvedené na webstránke ParkVia alebo na vašom rezervačnom lístku, je zodpovednosťou zákazníka získať tieto informácie priamo od poskytovateľa parkovania.
 • V prípade zaparkovania na inom parkovisku z dôvodu neskorého príjazdu: Bez náhrady.
 • V prípade zaparkovania na inom parkovisku z dôvodu nenájdenia parkoviska, ktoré ste si rezervovali: Bez náhrady. Pokyny sú súčasťou rezervačných poukazov a ParkVia ich ochotne poskytne. Je vašou zodpovednosťou mať počas cesty rezervačný poukaz a príslušné pokyny.
 • Chýbajúci rezervačný poukaz: Bez náhrady. Rezervačné poukazy sú automaticky posielané e-mailom. Je vašou zodpovednosťou kontaktovať ParkVia a vyžiadať si príslušné údaje a podrobnosti v prípade, že sa váš rezervačný poukaz nepodarilo doručiť.
 • Nevyužité parkovacie dni: Za nevyužité parkovacie dni sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez náhrady. Je Vašou zodpovednosťou zistiť, ktoré typy vozidla je možné prijať a to buď v popise parkoviska alebo kontaktovaním ParkVia.

Lehota pre oznámenie zrušenia:

 • Viacej ako 168 hodín pred dátumom a časom vysadenia vozidla: Plné vrátenie peňazí
 • Medzi 72 a 168 hodinami pred dátumom a časom vysadenia vozidla: Vrátenie 50% ceny rezervácie
 • Medzi 0 a 72 hodinami pred dátumom a časom vysadenia vozidla: Žiadne vrátenie peňazí
Hľadáme pre vás tie najlepšie ponuky
Bude to o chvíľu…
. . .