Obchodné podmienky

1. ParkVia pôsobí iba ako sprostredkovateľ rezervácií, akúkoľvek zodpovednosť za všetky vozidlá nesie výhradne parkovisko, hotel či prevádzkovateľ parkovania zabezpečeného obsluhou ("meet and greet") (ďalej len "Poskytovateľ parkovacej služby"). Súhlasíte, že robíte rezerváciu cez ParkVia iba ako cez sprostredkovateľa rezervácií, poskytnutie parkovania je výhradne na Poskytovateľovi parkovacej služby, ktorý tak učiní po vašom príjazde na dopredu rezervované miesto. Poskytovatelia parkovacích služieb sú nezávislé spoločnosti, a nie zástupcovia či zamestnanci ParkVia. ParkVia nie je zodpovedná za činy, chyby, opomenutia, prehlásenia, záruky, porušenia či nedbalosť žiadneho z týchto dodávateľov alebo za zranenie, smrť, škodu na majetku alebo iné škody či výdavky vyplývajúce z vyššie uvedeného. ParkVia nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytne žiadnu náhradu v prípade štrajku, zásahu vyššej moci alebo inej príčiny, ktorú nemôže priamo ovplyvniť, a nenesie žiadnu zodpovednosť za dodatočné výdavky, opomenutia, meškania, zmenu trasy alebo kroky štátnej správy či akéhokoľvek úradu.

2. ParkVia monitoruje ceny za účelom poskytnutia najlepšieho pomeru hodnoty a ceny. Ceny sa môžu zvyšovať a znižovať v dôsledku špeciálnych sezónnych ponúk. Všetky uvedené ceny sa vzťahujú na predbežné online rezervácie a ak nie je uvedené inak Poskytovateľom parkovacej služby, zvyčajne zahrňujú všetky príslušné dane zdaniteľné v krajine poskytovateľa a tiež všetky ostatné dane, pokiaľ sa neuvádza inak alebo ak to to nie je štandardný proces, ako je tomu v USA. V týchto regiónoch môžu byť štátne alebo federálne dane (alebo rovnocenné dane), pridané k celkovej cene a zobrazené na potvrdení o rezervácií. Bez ohľadu na zvolený spôsob platby sa neúčtujú žiadne poplatky za prevedenie platby

3. Postup rezervácie a stornovania

 • 1. Po dokončení rezervácie prostredníctvom webových stránok ParkVia sa automaticky vygeneruje rezervačný poukaz. Tento poukaz môže byť vygenerovaný spoločnosťou ParkVia alebo priamo Poskytovateľom parkovania. Rezervácia však nie je stopercentnou zárukou. ParkVia alebo Poskytovateľ parkovania, môžu rezerváciu zrušiť, ak Poskytovateľ parkovacej služby oznámi, že nie je schopný túto rezerváciu zabezpečiť. V takom prípade bude vyplatená náhrada v plnej výške ak ste platili online.
 • 2. Skontrolujte si, či k službe, ktorú ste si zarezervovali, máte všetky pokyny a inštrukcie, telefónne číslo na Poskytovateľa parkovacej služby a podrobnosti postupu pri vjazde a výjazde. Je vašou zodpovednosťou získať všetky platné pokyny pred odchodom - žiadne zmeškané rezervácie, lety či iné problémy vyplývajúce zo skutočnosti, že ste nezískali platné pokyny, nebudú spoločnosťou ParkVia preplatené.
 • 3. Ak vám Poskytovateľ parkovacej služby naúčtuje vyššiu cenu ako tú, ktorá je potvrdená na vašom rezervačnom poukaze z dôvodu, že ste nedodržali správny postup rezervácie, vjazdu či výjazdu alebo z dôvodu, že ste nepredložili váš rezervační poukaz, ParkVia vám nebude schopná zabezpečiť náhradu.
 • 4. V cenách uvádzaných na stránkach ParkVia môže byť zahrnutá preprava, podrobnosti o Poskytovateľovi parkovacej služby si však overte na tejto stránke alebo pred rezervovaním kontaktujte ParkVia za účelom potvrdenia.
 • 5. Ak budete parkovať menej dní ako je to stanovené vo vašej rezervácii, je na uvážení Poskytovateľovi parkovacej služby, či vám poskytne nejakú zľavu alebo vráti peniaze.
 • 6. Ceny za parkovania sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane ale nie výhradne na dátume, dĺžke parkovania a na dátume a čase zaparkovania a vyzdvihnutia vozidla.
 • 7. V závislosti od zvoleného Poskytovateľa parkovacej služby a služby samotnej môžete kľúče od vášho vozidla nechať u zamestnanca Poskytovateľa parkovacej služby. Ak využijete túto možnosť, musíte zabezpečiť, aby bolo vozidlo pred jeho zanechaním u Poskytovateľa parkovacej služby v riadnom technickom stave a splniť všetky príslušné zákonné požiadavky (napr. poistenie). Poskytovateľ parkovacej služby si v tomto prípade vyhradzuje právo pohybovať s vaším vozidlom vo vnútri alebo mimo parkoviska v takom rozsahu, ktorý Poskytovateľ parkovacej služby či jeho zamestnanci podľa vlastného uváženia považujú za nevyhnutné na efektívne usporiadanie parkovacích kapacít na parkovisku, v núdzových prípadoch alebo za účelom zamedzenia vzniku nehôd či prekážok. V prípade, že šoféri Poskytovateľa parkovacej služby musia s vaším vozidlom vyjsť na verejnú komunikáciu, títo šoféri by mali byť na tento účel Poskytovateľom parkovacej služby riadne poistení a zákazník by si túto skutočnosť mal sám overiť.
 • 8. Všetky parkovacie služby sa riadia obchodnými podmienkami príslušného Poskytovateľa parkovacej služby. Je vašou zodpovednosťou si pri príchode tieto podmienky od Poskytovateľa parkovacej služby vyžiadať.
 • 9. Za akýchkoľvek okolnosti , ktoré budú viesť k vynútenému čakaniu šoférov parkoviska, vrátane ale nie výhradne v dôsledku chyby vstupných dát alebo neskorého príjazdu zákazníka sa môže viesť k účtovaniu administratívneho poplatku splatného priamo na mieste zamestnancovi Poskytovateľa parkovacej služby alebo zrušenie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.
 • 10. Vysoko-stenné či široké vozidlá: Nie všetky parkoviská sú schopné prijať nadrozmerné vozidlá, dodávky, karavany atď. alebo môžu za parkovanie takýchto vozidiel účtovať zvláštny poplatok. Pokiaľ nie je uvedené inak v popise parkoviska na relevantnej ParkVia stránke, všetky rezervácie štandardného parkovania sa vzťahujú na autá štandardnej/ menšej veľkosti. Pokiaľ vozidlo nezodpovedá tejto kategórii, je Vašou zodpovednosťou vybrať si správny typ vozidla na rezervačnom formulári, alebo ak to nie je možné, kontaktovať ParkVia pred rezerváciou. ParkVia neprijíma požiadavky na vrátenie doplatku účtovaného na parkovisku pokiaľ nie je správny typ vozidla uvedený na rezervačnom formulári, alebo ak Poskytovateľ parkovacej služby nemôže prijať takýto typ vozidla.
 • 11. ParkVia zákazníkom odporúča, aby na parkovisko prišli s dostatočným časovým predstihom pred ich ďalšou cestou.
 • 12. Všetky vozidlá sú zaparkované na riziko zákazníka. V prípade akejkoľvek sťažnosti, reklamácie či sporu (napr. ak by bolo vaše vozidlo alebo majetok v ňom počas zaparkovania u Poskytovateľa parkovacej služby poškodené či odcudzené) musí zákazník jednať priamo s Poskytovateľom zarezervovanej parkovacej služby. Za žiadnych okolností nenesie ParkVia akúkoľvek zodpovednosť za takúto udalosť. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa straty či poškodenia vozidla v súvislosti s kvalitou poskytnutej služby by mali byť smerované priamo na Poskytovateľa parkovacej služby. Kontaktné informácie o Poskytovateľovi parkovacej služby poskytneme na požiadanie. To však nijako neovplyvňuje vaše zákaznícke práva vyplývajúce zo zákona.
 • 13. Niektorí poskytovatelia parkovacích služieb si za zmenu alebo zrušenie rezervácie účtujú administratívny poplatok. Na tieto služby budete upozornení pri rezervácii a budú uvedené v emaile s rezervačným lístkom.
 • 14. Pri niektorých službách Poskytovateľov parkovacích služieb sa jedná o nevratný a / alebo nezmeniteľný nákup. Na tieto služby budete upozornení pri rezervácii a budú spomenuté v emaile s rezervačným lístkom.

4. Webová stránka ParkVia obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. ParkVia tieto webové stránky nekontroluje a neponesie zodpovednosť za ich obsah alebo za akékoľvek porušenie zmluvy či za akýkoľvek úmyselný či neúmyselný čin zo strany týchto tretích strán, ktorý vám či vašim spolucestujúcim spôsobí akúkoľvek stratu, škodu, meškanie či zranenie. ParkVia nenesie zodpovednosť za presnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach a tieto stránky nebudú zo strany ParkVia z hľadiska presnosti či úplnosti nijako skúmané, sledované či kontrolované. Začlenenie akéhokoľvek odkazu na webovú stránku do webových stránkach ParkVia nepredpokladá a neznamená schválenie či potvrdenie odkazovanej webovej stránky zo strany ParkVia. Pokiaľ sa rozhodnete z webových stránok ParkVia vstúpiť na webové stránky týchto tretích strán, robíte to na svoje vlastné riziko. Všetky pravidlá, zásady (vrátane zásad ochrany súkromia) a prevádzkové postupy webových stránok prevádzkovaných tretími stranami sa v prípade vašej prítomnosti na týchto stránkach vzťahujú i na vás. ParkVia nenesie zodpovednosť za informácie, ktoré vám boli poskytnuté tretími stranami.

5. Celý obsah webových stránok ParkVia má copyright, ParkCloud Ltd, Všetky práva vyhradené. Ostatné názvy produktov a spoločností tu spomínané, môžu mať ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Obrázky na webových stránkach ParkVia sú vložené iba za účelom prehliadania a nesmú sa v žiadnom formáte ukladať ani sťahovať. Recenzie zákazníkov uvedené na webových stránkach ParkVia nepredstavujú názory či stanoviská ParkVia.

6. Informácie, software, produkty a služby zverejnené na webových stránkach ParkVia môžu obsahovať nepresnosti alebo tlačové chyby. ParkVia nezaručuje presnosť a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti týkajúce sa informácií a popisu parkovania, hotelov a ďalších produktov súvisiacich s cestovaním zobrazených na tejto stránke (vrátane napr. fotografií, súpisu vybavenia, všeobecných popisov produktov atď.), nakoľko väčšina z týchto informácií je poskytovaná Poskytovateľmi parkovacích služieb. Akékoľvek hodnotenia zobrazené na webových stránkach ParkVia slúžia iba ako všeobecné usmernenia a ParkVia nezaručuje ich presnosť. Informácie uvádzané webovej stránke sú pravidelne aktualizované. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek vylepšovať a/alebo meniť túto webovú stránku. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia nedávajú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií, produktov a služieb uvedených na webových stránkach ParkVia za akýmkoľvek účelom. Zobrazenie ponuky predaja akýchkoľvek produktov či služieb na webových stránkach ParkVia nepredstavuje schválenie či odporúčanie týchto produktov či služieb zo strany ParkVia. ParkVia a/alebo príslušní dodávatelia týmto odmietajú všetky záruky a podmienky, vrátane predpokladaných, týkajúce sa týchto informácií, softwaru, produktov a služieb z hľadiska vhodnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, titul a neporušenie predpisov. V žiadnom prípade neponesie ParkVia alebo jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane ale nie výhradne nepriamej, náhodnej, zvláštnej či následné škody) vyplývajúce z používania ParkVia webových stránok, alebo súvisiacich s používaním, zdržaním alebo nemožnosťou použitia webových stránok ParkVia alebo za akékoľvek informácie, software, produkty a služby získané prostredníctvom webových stránok ParkVia (vrátane napr. straty úžitku, dát, zisku, úspor či príležitostí), či už na základe zmluvy, plnej zodpovednosti či inak, ak keď ParkVia a/alebo jej dodávatelia vedeli o možnosti vzniku týchto škôd. ParkVia a jej príslušní dodávatelia ponesú zodpovednosť za priamu stratu vyplývajúcu z použitia webových stránok ParkVia, či už na základe zmluvy, plnej zodpovednosti či inak, a to až do maximálnej výšky celkovej hodnoty transakcie, z ktorej tento nárok v každom jednom prípade alebo v rade súvisiacich prípadov vyplýva. Tieto podmienky a vyššie uvedené vzdanie sa zodpovednosti nijako neovplyvňuje vaše zákaznícke práva stanovené zákonom.

7. Súhlasíte, že budete brániť a odškodníte ParkVia, jej affiliate partnerov a/alebo jej príslušných dodávateľov a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, žalobnými dôvodmi, požiadavkami, náhradami, stratami, škodami, pokutami, penále či inými nákladmi alebo výdavkami akéhokoľvek druhu či povahy, vrátane napr. primeraných poplatkov za právne a účtovnícke služby, vznesenými či nárokovanými tretími stranami v dôsledku:

 • 1. vášho porušenia týchto podmienok, oznámení či dokumentov, na ktoré tieto podmienky odkazujú;
 • 2. vášho porušenia akéhokoľvek zákona či práva tretej strany; alebo
 • 3. vášho používania webových stránok ParkVia.

8. Podmienkou používania webových stránok ParkVia je vyhlásenie, že webovú stránku ParkVia nebudete používať na žiadny nezákonný účel alebo účel zakázaný týmito podmienkami či oznámeniami.

ParkCloud Ltd je registrovaná v Spojenom kráľovstve pod číslom 6557569.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Podmienky zrušenia rezervácie

Všetky požiadavky týkajúce sa stornovania či úpravy rezervácie musíte vykonať prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie" na webovej stránke ParkVia alebo zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu. Ak o stornovanie či úpravu rezervácie požiadate ústne, po telefóne alebo priamo s Poskytovateľov parkovacích služieb, nebudú tieto požiadavky spracované. Ak požiadate o stornovanie rezervácie prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie", vaša požiadavka sa spracuje automaticky a výpovedná lehota stornovania (definovaná ako rozdiel medzi dátumom a časom zaparkovania vozidla a časom, kedy sa ParkVia dozvie o vašom stornovaní rezervácie) sa vypočíta od okamihu zadania požiadavky na stornovanie rezervácie prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie". Ak požiadavku na stornovanie rezervácie pošlete e-mailom, bude spracovaná výhradne počas pracovnej doby a výpovedná lehota pre stornovanie bude vypočítaná od okamihu spracovania požiadavky zo strany ParkVia. Požiadavky na stornovanie preto odporúčame zadávať prostredníctvom funkcie "Spravovať moje rezervácie".

Náhrada nebude poskytnutá v týchto bežných príkladoch:

 • Zmeny v ďalšej ceste (vrátane zrušených letov, plavieb, vlakových spojov atď.): Bez náhrady. Je vašou zodpovednosťou informovať sa o zmenách v nadväzujúcej ceste a podľa týchto zmien upraviť svoj časový rozvrh a informovať ParkVia o akýchkoľvek relevantných zmenách. ParkVia nenesie zodpovednosť za zmeny vo vašej nadväzujúcej ceste (napr. ak je váš let, plavba či vlakový spoj zrušený), preto nebudete mať nárok na náhradu.
 • Zmeškaná kyvadlová preprava: Bez náhrady. Cestovný poriadok kyvadlových autobusov (pokiaľ sa ním riadia) je dostupný na webovej stránke ParkVia a na rezervačných poukazoch, je teda vašou zodpovednosťou byť si vedomí prevádzkovej doby a cestovného poriadku kyvadlového autobusu.
 • Zmeškanie šoféra pri parkovaní s obsluhou: Bez náhrady. Je vašou zodpovednosťou uviesť správny čas stretnutia a informovať šoféra o akýchkoľvek zmenách v dostatočnom predstihu. Pokiaľ nie sú informácie o mieste stretnutia uvedené na webstránke ParkVia alebo na vašom rezervačnom lístku, je zodpovednosťou zákazníka získať tieto informácie priamo od poskytovateľa parkovania.
 • V prípade zaparkovania na inom parkovisku z dôvodu neskorého príjazdu: Bez náhrady.
 • V prípade zaparkovania na inom parkovisku z dôvodu nenájdenia parkoviska, ktoré ste si rezervovali: Bez náhrady. Pokyny sú súčasťou rezervačných poukazov a ParkVia ich ochotne poskytne. Je vašou zodpovednosťou mať počas cesty rezervačný poukaz a príslušné pokyny.
 • Chýbajúci rezervačný poukaz: Bez náhrady. Rezervačné poukazy sú automaticky posielané e-mailom. Je vašou zodpovednosťou kontaktovať ParkVia a vyžiadať si príslušné údaje a podrobnosti v prípade, že sa váš rezervačný poukaz nepodarilo doručiť.
 • Nevyužité parkovacie dni: Za nevyužité parkovacie dni sa neposkytuje žiadna náhrada.
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez náhrady. Je Vašou zodpovednosťou zistiť, ktoré typy vozidla je možné prijať a to buď v popise parkoviska alebo kontaktovaním ParkVia.

Lehota pre oznámenie zrušenia:

 • Viacej ako 24 hodín pred dátumom a časom vysadenia vozidla: Plné vrátenie peňazí
Hľadáme pre vás tie najlepšie ponuky
Bude to o chvíľu…
. . .