Booking cancel Zrušení zdarma  Rezervujte nyní, zrušte později. Více než 90% parkovacích míst lze zrušit 24 hodin před příjezdem zdarma.

Obchodní podmínky

1. ParkVia působí pouze jako zprostředkovatel rezervací, veškerou odpovědnost za všechna vozidla nese výhradně parkoviště, hotel či provozovatel parkování s obsluhou ("meet and greet") (dále jen "Poskytovatel parkovací služby"). Souhlasíte, že děláte rezervaci přes ParkVia jen jako přes zprostředkovatele rezervací, poskytnutí parkování je výhradně na Poskytovateli parkovací služby, který tak učiní po vašem příjezdu na dopředu rezervované místo. Poskytovatele parkovacích služeb jsou nezávislé společnosti, nikoli zástupci či zaměstnanci ParkVia. ParkVia není odpovědná za činy, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení či nedbalost žádného z těchto dodavatelů nebo za zranění, smrt, škodu na majetku či jiné škody či výdaje z výše uvedeného vyplývající. ParkVia nenese žádnou odpovědnost a neposkytne žádnou náhradu v případě stávky, zásahu vyšší moci nebo jiné příčiny jdoucí mimo její přímou kontrolu, a nenese žádnou odpovědnost za dodatečné výdaje, opomenutí, zpoždění, změnu trasy nebo kroky státní správy či jakéhokoliv úřadu .

2. ParkVia monitoruje ceny za účelem poskytnutí nejlepšího poměru cena/výkon. Ceny se mohou zvyšovat a snižovat v důsledku speciálních sezónních nabídek. Veškeré uvedené ceny se vztahují k předběžné rezervaci provedené online a není-li uvedeno jinak Poskytovatelem parkovací služby, zahrnují veškeré příslušné daně zdanitelné v krajině poskytovatele a taky veškeré ostatní daně, není-li uvedeno jinak, nebo pokud to to není standardní proces, jako je tomu v USA. V těchto regionech mohou být státní nebo federální daně (nebo rovnocenné daně), přidány k celkové ceně a zobrazeny na potvrzení o rezervací. Bez ohledu na zvolený způsob platby se neúčtují žádné poplatky za provedení platby.

3. Postup rezervace a stornování

 • 1. Po dokončení rezervací provedených prostřednictvím webových stránek ParkVia jsou automaticky generovány rezervační poukazy. Tento poukaz může být vygenerovaný společností ParkVia nebo přímo Poskytovatelem parkování. Rezervace však není stoprocentní zárukou. ParkVia nebo Poskytovatel parkování, mohou rezervaci zrušit, pokud Poskytovatel parkovací služby oznámí, že není schopen tuto rezervaci zajistit. V takovém případě bude vyplacena náhrada v plné výši pokud jste platili online.
 • 2. Ujistěte se, že ke službě, kterou jste si zarezervovali, máte veškeré pokyny instrukce, telefonní číslo na Poskytovatele parkovací služby a podrobnosti o postupu vjezdu a výjezdu. Je vaší odpovědností získat před odletem veškeré platné pokyny - jakékoli zmeškané rezervace, lety či jiné problémy vyplývající ze skutečnosti, že jste nezískali platné pokyny, nebudou společností ParkVia proplaceny.
 • 3. Pokud je vám Poskytovatelem parkovací služby naúčtována vyšší cena než ta, která je potvrzena na vašem rezervačním poukazu z důvodu, že jste nedodrželi řádný postup rezervace, vjezdu či výjezdu nebo z důvodu, že jste nepředložili váš rezervační poukaz, ParkVia vám nebude schopna zajistit náhradu.
 • 4. V cenách uváděných na stránkach ParkVia mohou být zahrnuty přesuny, podrobnosti o Poskytovateli parkovací služby si však ověřte na této stránce nebo před provedením rezervace kontaktujte ParkVia za účelem potvrzení.
 • 5. Pokud budete parkovat méně dní, jak je stanoveno ve vaší rezervaci, je na uvážení Poskytovateli parkovací služby, zda vám poskytne nějakou slevu nebo vrátí peníze.
 • 6. Ceny za den parkování se mohou lišit v závislosti od různých faktorů, včetně ale ne výlučně na datu, délce parkování a na datech a časech zaparkování a vyzvednutí vozu.
 • 7. V závislosti na zvoleném Poskytovateli parkovací služby a službě samotné můžete klíče od vašeho vozu zanechat u personálu Poskytovatele parkovací služby. Pokud využijete této možnosti, musíte zajistit, aby bylo vozidlo před jeho zanecháním u Poskytovatele parkovací služby v řádném technickém stavu a ujistit se, že jsou splněny veškeré příslušné zákonné požadavky (např. pojištění). Poskytovatel parkovací služby si v tomto případě vyhrazuje právo pohybovat s vaším vozidlem uvnitř či mimo parkoviště v takovém rozsahu, který Poskytovatel parkovací služby či jeho zaměstnanci dle vlastního uvážení považují za nezbytný pro efektivní uspořádání parkovacích kapacit na parkovišti, v nouzových případech nebo za účelem zamezení vzniku nehod či překážek. V případě, že řidiči Poskytovatele parkovací služby musí s vaším vozidlem vyjet na veřejnou komunikaci, měli by být tito řidiči za tímto účelem Poskytovatelem parkovací služby řádné pojištěni a zákazník by si tuto skutečnost měl sám ověřit.
 • 8. Veškeré parkovací služby se řídí podmínkami příslušného Poskytovatele parkovací služby. Je vaší odpovědností si při vašem příjezdu tyto podmínky od Poskytovatele parkovací služby vyžádat.
 • 9. Za jakýchkoliv okolností, které povedou k vynucenému čekání řidičů parkoviště, včetně ale ne výhradně v důsledku chyby vstupních dat nebo pozdního příjezdu zákazníka může vést k účtování administrativního poplatku splatného přímo na místě zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb nebo zrušení služby bez nároku na vrácení zaplacené částky.
 • 10. Vysokostěnná či široká vozidla: Ne všechna parkoviště jsou připravena přijmout nadměrně velká vozidla, dodávky, karavany atd. nebo mohou za parkování těchto vozidel účtovat zvláštní poplatek. Pokud není uvedeno jinak v popisu parkoviště na relevantní ParkVia stránce, veškeré rezervace standardního parkování se vztahují na auta standardní/menší velikosti. Pokud vozidlo neodpovídá této kategorii, je Vaší odpovědností vybrat si správný typ vozidla na rezervačním formuláři, není-li to možné, kontaktovat ParkVia před rezervací. ParkVia nepřijímá požadavky na vrácení doplatku účtovaného na parkovišti, pokud není správný typ vozidla uveden na rezervačním formuláři, nebo pokud Poskytovatel parkovací služby nemůže přijmout takový typ vozidla.
 • 11. ParkVia zákazníkům doporučuje, aby na parkoviště přijeli s dostatkem času před jejich další cestou.
 • 12. Veškerá vozidla jsou zaparkována na riziko zákazníka. V případě jakékoli stížnosti, reklamace či sporu (např. pokud by byl váš vůz nebo majetek v něm během ponechání u Poskytovatele parkovací služby poškozen či zcizen) musí zákazník jednat přímo s Poskytovatelem zarezervované parkovací služby. Za žádných okolností nenese ParkVia jakoukoli odpovědnost za takovou událost. Jakékoli reklamace týkající se ztráty či poškození vozidla v souvislosti s kvalitou poskytnuté služby by měly být směřovány přímo Poskytovateli parkovací služby. Kontaktní informace o Poskytovateli parkovací služby poskytneme na požádání. To však nijak neovlivňuje vaše zákaznická práva vyplývající ze zákona.
 • 13. Někteří poskytovatelé parkovacích služeb si za změnu nebo zrušení rezervace účtují administrativní poplatek. Na tyhle služby budete upozorněni při rezervaci a budou zmíněné v emailu s rezervačním lístkem.
 • 14. Při některých službách Poskytovatelů parkovacích služeb se jedná o nevratný a / nebo pozměnitelný nákup. Na tyhle služby budete upozorněni při rezervaci a budou zmíněné v emailu s rezervačním lístkem.

4. Webová stránka ParkVia obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. ParkVia tyto webové stránky nekontroluje a neponese odpovědnost za jejich obsah nebo za jakékoli porušení smlouvy či za jakýkoli úmyslný či neúmyslný čin ze strany těchto třetích stran, který vám či vašim spolucestujícím způsobí jakoukoli ztrátu, škodu, zpoždění či zranění. ParkVia nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách a tyto stránky nebudou ze strany ParkVia z hlediska přesnosti či úplnosti nijak zkoumány, sledovány či kontrolovány. Začlenění jakéhokoli odkazu na webovou stránku do webových stránek ParkVia nepředpokládá a neznamená schválení či potvrzení odkazované webové stránky ze strany ParkVia. Pokud se rozhodnete z webových stránek ParkVia vstoupit na webové stránky těchto třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko. Veškerá pravidla, zásady (včetně zásad ochrany soukromí) a provozní postupy webových stránek provozovaných třetími stranami se v případě vaší přítomnosti na těchto stránkách vztahují i na vás. ParkVia nenese odpovědnost za informace, které vám byly poskytnuty třetími stranami.

5. Veškerý obsah webových stránek ParkVia má copyright, ParkVia Ltd, Všechna práva vyhrazena. Ostatní názvy výrobků a společností zde zmíněné, mohou mít ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Obrázky na webových stránkách ParkVia jsou vloženy pouze za účelem prohlížení a nesmí být v jakémkoli formátu ukládány ani stahovány. Recenze zákazníků uvedené na webových stránkách ParkVia nepředstavují názory či stanoviska ParkVia.

6. Informace, software, produkty a služby zveřejněné na webových stránkách ParkVia mohou obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby. ParkVia zejména nezaručuje přesnost a odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti týkající se informací a popisu parkování, hotelů a dalších produktů souvisejících s cestováním zobrazených na této stránce (včetně např. fotografií, soupisu vybavení, obecných popisů produktu atd.), jelikož většina z těchto informací je poskytována Poskytovateli parkovacích služeb. Jakákoli hodnocení zobrazená na webových stránkách ParkVia slouží pouze jako obecná vodítka a ParkVia nezaručuje jejich přesnost. Informace uváděné na této webové stránce jsou pravidelně aktualizovány. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé mohou kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny této webové stránky. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé nečiní jakákoli prohlášení o vhodnosti informací, produktů a služeb uvedených na webových stránkach ParkVia za jakýmkoliv účelem. Zobrazení nabídky prodeje jakýchkoli produktů či služeb na webových stránkach ParkVia nepředstavuje schválení či doporučení těchto produktů či služeb ze strany ParkVia. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky a podmínky, včetně předpokládaných, týkající se těchto informací, softwaru, produktů a služeb z hlediska vhodné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, právního titulu a neporušení předpisů. V žádném případě neponese ParkVia nebo její dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně ale ne výlučně nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody) vyplývající z používání ParkVia webových stránek, nebo související s používáním, zdržením nebo nemožností použití webových stránek ParkVia nebo za jakékoli informace, software, produkty a služby získané prostřednictvím webových stránek ParkVia (včetně např. ztráty užitku, dat, zisku, úspor či příležitostí), ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, i kdy ParkVia a/nebo její dodavatelé věděli o možnosti vzniku těchto škod. ParkVia a její příslušní dodavatelé ponesou odpovědnost za přímou ztrátu vyplývající z použití webových stránek ParkVia, ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, a to až do maximální výše celkové hodnoty transakce, ze které tento nárok v každém jediném případě nebo v řade souvisejících případů vyplývá. Tyto podmínky a výše uvedené vzdání se odpovědnosti nijak neovlivňují vaše zákaznická práva stanovená zákonem.

7. Souhlasíte odškodnit a bránit ParkVia, její affiliate partnery a/nebo její příslušné dodavatele a její úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, žalobními důvody, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále či jinými náklady a výdaji jakéhokoli druhu či povahy, včetně např. přiměřených poplatků za právní a účetní služby, vznesenými či nárokovanými třetími stranami v důsledku:

 • 1. porušení těchto podmínek a oznámení či dokumentů, na něž tyto podmínky odkazují;
 • 2. porušení jakéhokoli zákona či práv třetí strany; nebo
 • 3. používání webové stránky ParkVia.

8. Podmínkou používání webových stránek ParkVia je prohlášení, že webovou stránku ParkVia nebudete používat pro jakýkoli nezákonný účel nebo účel zakázaný těmito podmínkami či oznámeními.

ParkVia Ltd je registrovaná ve Spojeném království pod číslem 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Pravidla zrušení rezervace

Veškeré požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace musíte učinit prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace" na webové stránce ParkVia nebo jejich zasláním e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace činíte ústně, po telefonu nebo přímo s Poskytovateli parkovacích služeb, nebudou vaše požadavky zpracovány. Pokud učiníte požadavek na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace", bude váš požadavek zpracován automaticky a výpovědní lhůta pro stornování (definovaná jako rozdíl mezi datem a časem zaparkování vozidla a časem, kdy se ParkVia dozví o vašem stornování rezervace) se vypočte od okamžiku zadání požadavku na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace". Pokud váš požadavek na stornování rezervace zašlete e-mailem, bude zpracován pouze během pracovní doby a výpovědní lhůta pro stornování bude vypočtena od okamžiku zpracování požadavku ze strany ParkVia. Požadavky na stornování vám tudíž doporučujeme zadávat prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace".

Náhrada nebude poskytnuta v těchto běžných příkladech:

 • Změny v další cestě (včetně zrušených letů, plaveb, vlakových spojů atd.): Bez náhrady. Je vaší odpovědností informovat se o změnách v navazující cestě a podle těchto změn upravit svůj časový rozvrh a informovat ParkVia o jakýchkoli relevantních změnách. ParkVia nenese odpovědnost za změny ve vaší navazující cestě (např. pokud je váš let, plavba či vlakový spoj zrušen), proto nebudete mít nárok na náhradu.
 • Zmeškaný letištní autobus: Bez náhrady. Jízdní řády letištních autobusů (pokud se jimi řídí) jsou dostupné na webové stránce ParkVia a na rezervačních poukazech, je tudíž vaší odpovědností být si vědomi provozní doby a jízdního řádu letištního autobusu.
 • Zmeškání řidiče parkování s obsluhou: Bez náhrady. Je vaší odpovědností uvést správný čas setkání a informovat řidiče o jakýchkoliv změnách s dostatečným předstihem. Nejsou-li informace o místě setkání uvedené na web stránce ParkVia nebo na vašem rezervačním lístku, je odpovědností zákazníka získat tyto informace přímo od poskytovatele parkování.
 • V případě zaparkování na jiném parkovišti z důvodu pozdního příjezdu: Bez náhrady.
 • V případě zaparkování na jiném parkovišti z důvodu nenalezení parkoviště, pro nějž je učiněna rezervace: Bez náhrady. Pokyny jsou součástí rezervačních poukazů a jsou rovněž snadno k dispozici od ParkVia. Je vaší odpovědností zajistit, abyste u sebe během cesty měli rezervační poukaz a příslušné pokyny.
 • Chybějící rezervační poukaz: Bez náhrady. Rezervační poukazy jsou automaticky zasílány e-mailem. Je vaší odpovědností kontaktovat ParkVia a zajistit si příslušné údaje a podrobnosti v případě, že se váš rezervační poukaz nepodařilo doručit.
 • Nevyužité parkovací dny: Za nevyužité parkovací dny se neposkytuje žádná náhrada.
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez náhrady. Je Vaší odpovědností zjistit, které typy vozidel je možné přijet a to buď v popisu parkoviště nebo kontaktováním ParkVia.

Lhůta pro oznámení zrušení:

 • Více než 168 hodin před datem a časem vysazení vozidla: Plné vrácení peněz
 • Mezi 72 a 168 hodinami před datem a časem vysazení vozidla: Vrácení 50% ceny rezervace
 • Mezi 0 a 72 hodinami před datem a časem vysazení vozidla: Žádné vrácení peněz
Hledáme pro vás nejlepší možnosti
Potrvá to jen chvilku...
. . .