Obchodní podmínky

1. ParkVia působí pouze jako zprostředkovatel rezervací, veškerou odpovědnost za všechna vozidla nese výhradně parkoviště, hotel či provozovatel parkování s obsluhou ("meet and greet") (dále jen "Poskytovatel parkovací služby"). Souhlasíte, že děláte rezervaci přes ParkVia jen jako přes zprostředkovatele rezervací, poskytnutí parkování je výhradně na Poskytovateli parkovací služby, který tak učiní po vašem příjezdu na dopředu rezervované místo. Poskytovatele parkovacích služeb jsou nezávislé společnosti, nikoli zástupci či zaměstnanci ParkVia. ParkVia není odpovědná za činy, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení či nedbalost žádného z těchto dodavatelů nebo za zranění, smrt, škodu na majetku či jiné škody či výdaje z výše uvedeného vyplývající. ParkVia nenese žádnou odpovědnost a neposkytne žádnou náhradu v případě stávky, zásahu vyšší moci nebo jiné příčiny jdoucí mimo její přímou kontrolu, a nenese žádnou odpovědnost za dodatečné výdaje, opomenutí, zpoždění, změnu trasy nebo kroky státní správy či jakéhokoliv úřadu .

2. ParkVia monitoruje ceny za účelem poskytnutí nejlepšího poměru cena/výkon. Ceny se mohou zvyšovat a snižovat v důsledku speciálních sezónních nabídek. Veškeré uvedené ceny se vztahují k předběžné rezervaci provedené online a není-li uvedeno jinak Poskytovatelem parkovací služby, zahrnují veškeré příslušné daně zdanitelné v krajině poskytovatele a taky veškeré ostatní daně, není-li uvedeno jinak, nebo pokud to to není standardní proces, jako je tomu v USA. V těchto regionech mohou být státní nebo federální daně (nebo rovnocenné daně), přidány k celkové ceně a zobrazeny na potvrzení o rezervací. Bez ohledu na zvolený způsob platby se neúčtují žádné poplatky za provedení platby.

3. Postup rezervace a stornování

 • 1. Po dokončení rezervací provedených prostřednictvím webových stránek ParkVia jsou automaticky generovány rezervační poukazy. Tento poukaz může být vygenerovaný společností ParkVia nebo přímo Poskytovatelem parkování. Rezervace však není stoprocentní zárukou. ParkVia nebo Poskytovatel parkování, mohou rezervaci zrušit, pokud Poskytovatel parkovací služby oznámí, že není schopen tuto rezervaci zajistit. V takovém případě bude vyplacena náhrada v plné výši pokud jste platili online.
 • 2. Ujistěte se, že ke službě, kterou jste si zarezervovali, máte veškeré pokyny instrukce, telefonní číslo na Poskytovatele parkovací služby a podrobnosti o postupu vjezdu a výjezdu. Je vaší odpovědností získat před odletem veškeré platné pokyny - jakékoli zmeškané rezervace, lety či jiné problémy vyplývající ze skutečnosti, že jste nezískali platné pokyny, nebudou společností ParkVia proplaceny.
 • 3. Pokud je vám Poskytovatelem parkovací služby naúčtována vyšší cena než ta, která je potvrzena na vašem rezervačním poukazu z důvodu, že jste nedodrželi řádný postup rezervace, vjezdu či výjezdu nebo z důvodu, že jste nepředložili váš rezervační poukaz, ParkVia vám nebude schopna zajistit náhradu.
 • 4. V cenách uváděných na stránkach ParkVia mohou být zahrnuty přesuny, podrobnosti o Poskytovateli parkovací služby si však ověřte na této stránce nebo před provedením rezervace kontaktujte ParkVia za účelem potvrzení.
 • 5. Pokud budete parkovat méně dní, jak je stanoveno ve vaší rezervaci, je na uvážení Poskytovateli parkovací služby, zda vám poskytne nějakou slevu nebo vrátí peníze.
 • 6. Ceny za den parkování se mohou lišit v závislosti od různých faktorů, včetně ale ne výlučně na datu, délce parkování a na datech a časech zaparkování a vyzvednutí vozu.
 • 7. V závislosti na zvoleném Poskytovateli parkovací služby a službě samotné můžete klíče od vašeho vozu zanechat u personálu Poskytovatele parkovací služby. Pokud využijete této možnosti, musíte zajistit, aby bylo vozidlo před jeho zanecháním u Poskytovatele parkovací služby v řádném technickém stavu a ujistit se, že jsou splněny veškeré příslušné zákonné požadavky (např. pojištění). Poskytovatel parkovací služby si v tomto případě vyhrazuje právo pohybovat s vaším vozidlem uvnitř či mimo parkoviště v takovém rozsahu, který Poskytovatel parkovací služby či jeho zaměstnanci dle vlastního uvážení považují za nezbytný pro efektivní uspořádání parkovacích kapacit na parkovišti, v nouzových případech nebo za účelem zamezení vzniku nehod či překážek. V případě, že řidiči Poskytovatele parkovací služby musí s vaším vozidlem vyjet na veřejnou komunikaci, měli by být tito řidiči za tímto účelem Poskytovatelem parkovací služby řádné pojištěni a zákazník by si tuto skutečnost měl sám ověřit.
 • 8. Veškeré parkovací služby se řídí podmínkami příslušného Poskytovatele parkovací služby. Je vaší odpovědností si při vašem příjezdu tyto podmínky od Poskytovatele parkovací služby vyžádat.
 • 9. Za jakýchkoliv okolností, které povedou k vynucenému čekání řidičů parkoviště, včetně ale ne výhradně v důsledku chyby vstupních dat nebo pozdního příjezdu zákazníka může vést k účtování administrativního poplatku splatného přímo na místě zaměstnanci Poskytovatele parkovacích služeb nebo zrušení služby bez nároku na vrácení zaplacené částky.
 • 10. Vysokostěnná či široká vozidla: Ne všechna parkoviště jsou připravena přijmout nadměrně velká vozidla, dodávky, karavany atd. nebo mohou za parkování těchto vozidel účtovat zvláštní poplatek. Pokud není uvedeno jinak v popisu parkoviště na relevantní ParkVia stránce, veškeré rezervace standardního parkování se vztahují na auta standardní/menší velikosti. Pokud vozidlo neodpovídá této kategorii, je Vaší odpovědností vybrat si správný typ vozidla na rezervačním formuláři, není-li to možné, kontaktovat ParkVia před rezervací. ParkVia nepřijímá požadavky na vrácení doplatku účtovaného na parkovišti, pokud není správný typ vozidla uveden na rezervačním formuláři, nebo pokud Poskytovatel parkovací služby nemůže přijmout takový typ vozidla.
 • 11. ParkVia zákazníkům doporučuje, aby na parkoviště přijeli s dostatkem času před jejich další cestou.
 • 12. Veškerá vozidla jsou zaparkována na riziko zákazníka. V případě jakékoli stížnosti, reklamace či sporu (např. pokud by byl váš vůz nebo majetek v něm během ponechání u Poskytovatele parkovací služby poškozen či zcizen) musí zákazník jednat přímo s Poskytovatelem zarezervované parkovací služby. Za žádných okolností nenese ParkVia jakoukoli odpovědnost za takovou událost. Jakékoli reklamace týkající se ztráty či poškození vozidla v souvislosti s kvalitou poskytnuté služby by měly být směřovány přímo Poskytovateli parkovací služby. Kontaktní informace o Poskytovateli parkovací služby poskytneme na požádání. To však nijak neovlivňuje vaše zákaznická práva vyplývající ze zákona.
 • 13. Někteří poskytovatelé parkovacích služeb si za změnu nebo zrušení rezervace účtují administrativní poplatek. Na tyhle služby budete upozorněni při rezervaci a budou zmíněné v emailu s rezervačním lístkem.
 • 14. Při některých službách Poskytovatelů parkovacích služeb se jedná o nevratný a / nebo pozměnitelný nákup. Na tyhle služby budete upozorněni při rezervaci a budou zmíněné v emailu s rezervačním lístkem.

4. Webová stránka ParkVia obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. ParkVia tyto webové stránky nekontroluje a neponese odpovědnost za jejich obsah nebo za jakékoli porušení smlouvy či za jakýkoli úmyslný či neúmyslný čin ze strany těchto třetích stran, který vám či vašim spolucestujícím způsobí jakoukoli ztrátu, škodu, zpoždění či zranění. ParkVia nenese odpovědnost za přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách a tyto stránky nebudou ze strany ParkVia z hlediska přesnosti či úplnosti nijak zkoumány, sledovány či kontrolovány. Začlenění jakéhokoli odkazu na webovou stránku do webových stránek ParkVia nepředpokládá a neznamená schválení či potvrzení odkazované webové stránky ze strany ParkVia. Pokud se rozhodnete z webových stránek ParkVia vstoupit na webové stránky těchto třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko. Veškerá pravidla, zásady (včetně zásad ochrany soukromí) a provozní postupy webových stránek provozovaných třetími stranami se v případě vaší přítomnosti na těchto stránkách vztahují i na vás. ParkVia nenese odpovědnost za informace, které vám byly poskytnuty třetími stranami.

5. Veškerý obsah webových stránek ParkVia má copyright, ParkCloud Ltd, Všechna práva vyhrazena. Ostatní názvy výrobků a společností zde zmíněné, mohou mít ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Obrázky na webových stránkách ParkVia jsou vloženy pouze za účelem prohlížení a nesmí být v jakémkoli formátu ukládány ani stahovány. Recenze zákazníků uvedené na webových stránkách ParkVia nepředstavují názory či stanoviska ParkVia.

6. Informace, software, produkty a služby zveřejněné na webových stránkách ParkVia mohou obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby. ParkVia zejména nezaručuje přesnost a odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti týkající se informací a popisu parkování, hotelů a dalších produktů souvisejících s cestováním zobrazených na této stránce (včetně např. fotografií, soupisu vybavení, obecných popisů produktu atd.), jelikož většina z těchto informací je poskytována Poskytovateli parkovacích služeb. Jakákoli hodnocení zobrazená na webových stránkách ParkVia slouží pouze jako obecná vodítka a ParkVia nezaručuje jejich přesnost. Informace uváděné na této webové stránce jsou pravidelně aktualizovány. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé mohou kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny této webové stránky. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé nečiní jakákoli prohlášení o vhodnosti informací, produktů a služeb uvedených na webových stránkach ParkVia za jakýmkoliv účelem. Zobrazení nabídky prodeje jakýchkoli produktů či služeb na webových stránkach ParkVia nepředstavuje schválení či doporučení těchto produktů či služeb ze strany ParkVia. ParkVia a/nebo příslušní dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky a podmínky, včetně předpokládaných, týkající se těchto informací, softwaru, produktů a služeb z hlediska vhodné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, právního titulu a neporušení předpisů. V žádném případě neponese ParkVia nebo její dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně ale ne výlučně nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody) vyplývající z používání ParkVia webových stránek, nebo související s používáním, zdržením nebo nemožností použití webových stránek ParkVia nebo za jakékoli informace, software, produkty a služby získané prostřednictvím webových stránek ParkVia (včetně např. ztráty užitku, dat, zisku, úspor či příležitostí), ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, i kdy ParkVia a/nebo její dodavatelé věděli o možnosti vzniku těchto škod. ParkVia a její příslušní dodavatelé ponesou odpovědnost za přímou ztrátu vyplývající z použití webových stránek ParkVia, ať už na základě smlouvy, plné odpovědnosti či jinak, a to až do maximální výše celkové hodnoty transakce, ze které tento nárok v každém jediném případě nebo v řade souvisejících případů vyplývá. Tyto podmínky a výše uvedené vzdání se odpovědnosti nijak neovlivňují vaše zákaznická práva stanovená zákonem.

7. Souhlasíte odškodnit a bránit ParkVia, její affiliate partnery a/nebo její příslušné dodavatele a její úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, žalobními důvody, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále či jinými náklady a výdaji jakéhokoli druhu či povahy, včetně např. přiměřených poplatků za právní a účetní služby, vznesenými či nárokovanými třetími stranami v důsledku:

 • 1. porušení těchto podmínek a oznámení či dokumentů, na něž tyto podmínky odkazují;
 • 2. porušení jakéhokoli zákona či práv třetí strany; nebo
 • 3. používání webové stránky ParkVia.

8. Podmínkou používání webových stránek ParkVia je prohlášení, že webovou stránku ParkVia nebudete používat pro jakýkoli nezákonný účel nebo účel zakázaný těmito podmínkami či oznámeními.

ParkCloud Ltd je registrovaná ve Spojeném království pod číslem 6557569.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Pravidla zrušení rezervace

Veškeré požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace musíte učinit prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace" na webové stránce ParkVia nebo jejich zasláním e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud požadavky týkající se stornování či úpravy rezervace činíte ústně, po telefonu nebo přímo s Poskytovateli parkovacích služeb, nebudou vaše požadavky zpracovány. Pokud učiníte požadavek na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace", bude váš požadavek zpracován automaticky a výpovědní lhůta pro stornování (definovaná jako rozdíl mezi datem a časem zaparkování vozidla a časem, kdy se ParkVia dozví o vašem stornování rezervace) se vypočte od okamžiku zadání požadavku na stornování rezervace prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace". Pokud váš požadavek na stornování rezervace zašlete e-mailem, bude zpracován pouze během pracovní doby a výpovědní lhůta pro stornování bude vypočtena od okamžiku zpracování požadavku ze strany ParkVia. Požadavky na stornování vám tudíž doporučujeme zadávat prostřednictvím funkce "Spravovat moje rezervace".

Náhrada nebude poskytnuta v těchto běžných příkladech:

 • Změny v další cestě (včetně zrušených letů, plaveb, vlakových spojů atd.): Bez náhrady. Je vaší odpovědností informovat se o změnách v navazující cestě a podle těchto změn upravit svůj časový rozvrh a informovat ParkVia o jakýchkoli relevantních změnách. ParkVia nenese odpovědnost za změny ve vaší navazující cestě (např. pokud je váš let, plavba či vlakový spoj zrušen), proto nebudete mít nárok na náhradu.
 • Zmeškaný letištní autobus: Bez náhrady. Jízdní řády letištních autobusů (pokud se jimi řídí) jsou dostupné na webové stránce ParkVia a na rezervačních poukazech, je tudíž vaší odpovědností být si vědomi provozní doby a jízdního řádu letištního autobusu.
 • Zmeškání řidiče parkování s obsluhou: Bez náhrady. Je vaší odpovědností uvést správný čas setkání a informovat řidiče o jakýchkoliv změnách s dostatečným předstihem. Nejsou-li informace o místě setkání uvedené na web stránce ParkVia nebo na vašem rezervačním lístku, je odpovědností zákazníka získat tyto informace přímo od poskytovatele parkování.
 • V případě zaparkování na jiném parkovišti z důvodu pozdního příjezdu: Bez náhrady.
 • V případě zaparkování na jiném parkovišti z důvodu nenalezení parkoviště, pro nějž je učiněna rezervace: Bez náhrady. Pokyny jsou součástí rezervačních poukazů a jsou rovněž snadno k dispozici od ParkVia. Je vaší odpovědností zajistit, abyste u sebe během cesty měli rezervační poukaz a příslušné pokyny.
 • Chybějící rezervační poukaz: Bez náhrady. Rezervační poukazy jsou automaticky zasílány e-mailem. Je vaší odpovědností kontaktovat ParkVia a zajistit si příslušné údaje a podrobnosti v případě, že se váš rezervační poukaz nepodařilo doručit.
 • Nevyužité parkovací dny: Za nevyužité parkovací dny se neposkytuje žádná náhrada.
 • Neakceptovaný typ vozidla: Bez náhrady. Je Vaší odpovědností zjistit, které typy vozidel je možné přijet a to buď v popisu parkoviště nebo kontaktováním ParkVia.

Lhůta pro oznámení zrušení:

 • Více než 24 hodin před datem a časem vysazení vozidla: Plné vrácení peněz
Hledáme pro vás nejlepší možnosti
Potrvá to jen chvilku...
. . .