Partnerský program - Prihláška

Ak ste cestovná kancelária a chcete ponúknuť svojim zákazníkom pohodlie a zahrnúť parkovanie v ich zájazde, potom prosím aplikujte nižšie. Získate tak províziu, ktorej výška bude odvodená od množstva rezervácii, ktoré sprostredkujete.

Ak ste tvorca webových stránok (webmaster) a chcete získať ďalší zdroj príjmov pre vaše webové stránky, môžete tiež použiť tento formulár.
Obchodné podmienky

Táto Zmluva (ďalej len „Zmluva“) stanovuje pravidlá, podľa ktorých má Partner (ďalej len “Partner”) prezentovať svojím zákazníkom Poskytovateľov parkovania, s ktorými spolupracuje spoločnosť ParkCloud, prostredníctvom prezentovania Produktov. Registráciou a prihlásením sa do ParkVia Partnerského Programu ako Partner, si je Partner vedomí, akceptuje a súhlasí so zmluvnými podmienky tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je uzavretá medzi spoločnosťou ParkCloud Ltd, registrovanou pod číslom 6557569 na Wood Street, SK3 0DF UK, (ďalej len “ParkCloud”) a Partnerom, ktorého detaily boli sprostredkované Partnerom v Registračnom formulári. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa vyplnenia Registračného formulára Partnerom. Partner zaručuje platnosť a existenciu tejto dohody podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bola prijatá a má plnú spôsobilosť prijať podmienky tejto Zmluvy.

Všeobecné informácie

ParkCloud je sprostredkovateľ on-line rezervačného systému parkovania, cez ktorý si Zákazníci môžu spraviť Rezerváciu parkovania (“Rezervácia”, “Rezervácie”). ParkCloud prevádzkuje svoju vlastnú internetovú stránku, aby propagoval parkovacie služby a Produkty (“Produkt”, “Produkty”), poskytovanými nezávislými parkoviskami (“Poskytovatelia parkovania”), u ktorých Zákazníci uzatvárajú Rezervácie.

Partnerovi je udelené nevýhradné právo propagovať Produkty Poskytovateľov parkovania v mene spoločnosti ParkCloud, a to používaním Rezervačného formulára/ Sledovacieho linku / API (Application Program Interface) poskytnutých spoločnosťou ParkCloud za účelom plnenia tejto Zmluvy. Partner môže propagovať Produkty pre poskytovanie parkovacích služieb svojim zákazníkom po dobu trvania tejto Zmluvy a spôsobom ustanoveným v tejto Zmluve.

Pojmy

V tejto Zmluve majú nasledovné pojmy nasledovný význam:

Partner je zmluvná strana, ktorej detaily boli uvedené v Registračnom formulári;

Partnerova internetová stránka je internetová stránka spravovaná Partnerom;

API znamení API spoločnosti ParkCloud;

Rezervácia (Rezervácie) znamená Rezervácia parkovacieho miesta uskutočnená Zákazníkom cez Rezervačný formulár alebo link;

Rezervačný formulár znamená HTML kód pripravený na integrovanie na Partnerovu internetovú stránku, ktorý umožňuje Zákazníkom uskutočniť Rezervácie;

Pracovný deň znamená Pracovný deň vo Veľkej Británii;

Provízia je peňažná čiastka, ktorá bude uhradená spoločnosťou ParkCloud Partnerovi;

Dátum účinnosti znamená deň, počas ktorého bol Rezervačný formulár/ Sledovací link/ API sprístupnená pre zákazníka za účelom uskutočnenia Rezervácie;

Zákazník (Zákazníci) je osoba (osoby), ktorá uskutočnila Rezerváciu prostredníctvom Partnerovej internetovej stránky;

Internetová stránka spoločnosti ParkCloud je internetová stránka spravovaná spoločnosťou ParkCloud;

Poskytovateľ (Poskytovatelia) parkovania je parkovisko, na ktorom Zákazník uskutočnil Rezerváciu;

Platená reklama vo vyhľadávačoch je akákoľvek forma online marketingu uskutočnená za účelom dosiahnutia požadovaných výsledkov založených na vyhľadávaní na základe kľúčových slov;

Produkt (Produkty) znamená produkt alebo službu ponúkanú Poskytovateľmi parkovania, s ktorými spolupracuje spoločnosť ParkCloud;

Nákupná objednávka je dokument, indikujúci Rezerváciu uskutočnenú Zákazníkom, zobrazujúci cenu a Províziu;

Registračný formulár je on-line formulár uverejnený na Internetovej stránke spoločnosti ParkCloud, určený na vyplnenie pre Partnera;

Sledovací link je link na Internetovú stránku spoločnosti ParkCloud, poskytnutý Partnerovi, za účelom prijímania Rezervácii od Zákazníkov.

Ustanovenia tejto dohody

1. Reprezentácia.

Partner môže propagovať Produkty v rámci všetkých svojich podnikateľských aktivít, vrátane a ale nielen v rámci obchodu, call centier a internetových stránok a je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s propagáciou a s predajom Produktov. Partner uskutočňuje podnikanie vo vlastnom mene a nebude vystupovať ako zamestnanec alebo agent spoločnosti ParkCloud.

2. Rezervačný formulár a Sledovací link.

2.1 ParkCloud poskytne Partnerovi Rezervačný formulár, ktorý je HTML kód pripravený na integrovanie na Partnerovu internetovú stránku a bude zodpovedný za všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vyššie spomenutou integráciou.

2.2 Sledovací link bude poskytnutý spoločnosťou ParkCloud Partnerovi v súvislosti s touto Zmluvou.

3. Ceny pre konečného užívateľa a zmena Produktu.

Ceny pre konečného užívateľa a špecifikácie Produktu a ich zmena je na uvážení spoločnosti ParkCloud a Poskytovateľov parkovania.

4. Provízia a Platby.

4.1 Partner má nárok na províziu z celkovej ceny (vrátane príslušnej dane, napr. DPH ) za sprostredkovateľské služby medzi podnikmi (Business to Business), ako napríklad nájdenie zákazníka (šoféra) pre Poskytovateľov parkovania. Provízia predstavuje 5%.

4.2 ParkCloud uskutoční platbu Partnerovi v prípade, že výška provízie dosiahne sumu päťdesiat (50) GBP (libra šterlingov) alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene.

4.3 Provízia získaná Partnerom bude oznámená spoločnosťou ParkCloud Partnerovi vo forme Nákupnej objednávky.

4.4 Partner vystaví faktúru spoločnosti ParkCloud za Províziu získanú v súlade s platným zákonom o DPH do desiatich (10) Pracovných dní od konca mesiaca, v ktorom bola Nákupná objednávka vystavená.

4.5 Každá zo zmluvných strán bude informovať druhú stranu, v prípade ak sa zmenia ich registračné čísla DPH alebo už nebudú platcami DPH.

4.6 Platby Partnerovi od spoločnosti uskutočnené na základe tejto dohody budú v GBP (libra šterlingov). Platby v iných menách prijaté spoločnosťou ParkCloud budú prevedené spoločnosťou ParkCloud do GBP (libra šterlingov) podľa kurzu uverejneného ECB (Európska centrálna banka) v deň Rezervácie alebo (v prípade, že to nie je Pracovný deň) v nasledujúci Pracovný deň.

5. Propagácia.

Partner súhlasí a zaručuje sa, že po dobu trvania tejto Zmluvy nebude sám (alebo prostredníctvom tretej osoby) používať alebo vykonávať činnosti súvisiace s platenou reklamou vo vyhľadávačoch, SEM alebo SEO, alebo akékoľvek inej formy internetového marketingu, ktorých budú predmetom Rezervačný formulár/ Sledovací link/ API alebo Produkty.

6. Reštriktívne ustanovenie.

Partner súhlasí a zaväzuje sa, že nebude vedome alebo nevedome inak ako je stanovené v tejto Zmluve, pracovať s Poskytovateľmi parkovania počas doby trvania tejto Zmluvy a počas 12 mesiacov od ukončenia tejto Zmluvy.

7. Zachovanie mlčanlivosti.

Vymenené informácie sa budú považovať Partnerom za chránené a prechovávať ako prísne dôverné. Tieto informácie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na ustanovenia vyplývajúce z tejto zmluvy, informácie o Produktoch a službách, ceny, praktiky, metódy a postupy. Partner ďalej súhlasí, že nebude šíriť, rozkladať, rozoberať, dekódovať alebo spätne rekonštruovať žiadnu web stránku spoločnosti ParkCloud / Link / Rezervačný formulár / API alebo im podobné zariadenia alebo jej časť alebo jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ParkCloud.

8. Ochrana údajov.

Každá zo zúčastnených strán zabezpečí, že všetky informácie uchovávané alebo zaznamenané v akejkoľvek forme, musia byť v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a/ alebo s akýmkoľvek právnym predpisom, ktorý sa vypracováva, pridružuje sa k alebo, ak je to vhodné, ho nahrádza. Obe strany súhlasia s tým, že osobné údaje budú riadne chránené pred neoprávneným zverejnením, sprístupnením alebo akejkoľvek inej podobe nezákonného spracovania.

9. Prevod práv.

Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť všetky alebo časť práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade, že niektorá zo strán zvažuje úplný alebo čiastočný predaj svojho podniku, zmeny vo vlastníckej štruktúre alebo v jurisdikcii, bude druhá strana upovedomená listom, faxom alebo e-mailom, a to najneskôr 60 dní pred validáciu tejto udalosti.

10. Trvanie platnosti Zmluvy.

Trvanie platnosti tejto Zmluvy je dvanásť (12) mesiacov odo dňa, v ktorom Partner vyplnil Registračný formulár. Zmluva sa pravidelne obnovuje každých dvanásť (12) mesiacov, pokiaľ poskytovateľ písomne neinformuje sprostredkovateľa tridsať (30) dní pred dátumom vypršania platnosti.

11. Vypovedanie.

Každá zo zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu podľa svojho uváženia v prípade, že sa vyskytne jedna alebo viac z nasledujúcich udalostí:

  1. Nedodržanie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy po prijatí písomného oznámenia od druhej strany o danom nedodržaní,
  2. Vymenovanie správcu konkurznej podstaty alebo vyplnenie žiadosti ktorejkoľvek zo strán o oslobodenie od veriteľov,
  3. Po vzájomnej písomnej dohode oboch strán.

12. Odškodnenie.

Partner musí odškodniť a obhajovať spoločnosť ParkCloud proti pohľadávkam, súdom, nákladom, výdavkom, škodám a záväzkom (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) akéhokoľvek druhu a povahy, ktoré môžu byť udelené alebo uložené proti spoločnosti ParkCloud alebo nepriamo vyplývajúce z alebo v súvislosti so spoluprácou s Partnerským marketingom alebo podporou predaja Produktov alebo služieb alebo neautorizovaného propagovania Produktov a služieb alebo iného porušenie tejto Zmluvy Partnerom.

13. Obmedzená záruka.

Spoločnosť ParkCloud zaručuje, že Rezervačný formulár, Sledovací link a API budú plniť svoje základné funkcie. Ak sa potvrdí, že Rezervačný formulár a/ alebo Sledovací link neplní svoje funkcie, jedinou zodpovednosťou sprostredkovateľa bude vynaložiť primerané úsilie v súlade s priemyselnými normami, aby túto chybu napravil.

14. Vyššia moc.

Ani jedna zmluvná strana nie je zodpovedná za omeškanie alebo nedodržanie plnenia tejto Zmluvy, ktoré je spôsobené prírodnými živlami, štrajkom, embargom, požiarom, vojnou alebo inými príčinami, ktoré nemôže primerane ovplyvniť.

15. Záväzný charakter.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane nevymožiteľné, vymáhateľnosť zvyšných ustanovení nemá byť týmto nijako ovplyvnená alebo narušená. Táto Zmluva a akékoľvek spory z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Anglicka alebo Walesu, bez ohľadu na princípy kolíznych noriem. Neuplatnenie alebo oneskorenie pri uplatnení práva alebo právomoci, daných touto Zmluvou, neznamená zrieknutie sa takéhoto práva alebo právomoci ktoroukoľvek stranou.

16. Spory.

Ak sa začne súdne konanie na riešenie sporu vyplývajúceho z, alebo týkajúceho sa tejto zmluvy, úspešná strana má právo na celkovú náhradu výdavkov, súdnych poplatkov a poplatkov pre znalcov, tak ako aj akýchkoľvek výdavkov alebo súdnych poplatkov v spojitosti s akýmkoľvek odvolaním.

17. Všeobecné ustanovenia.

17.1 Táto Zmluva a licencia, udelená v tejto Zmluve, nemôžu byť udelené alebo prevedené na tretiu stranu ani jednou so zmluvných strán, zákonom alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Táto dohoda je záväzná a nadobúda platnosť v prospech nástupcov a povolených nadobúdateľov každej strany.

17.2 Neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody nemá vplyv na platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy.

17.3 Komunikácia medzi stranami, týkajúce sa ustanovenia tejto dohody, sa uskutoční v písomnej forme, v angličtine a bude vykonaná prostredníctvom e-mailu alebo poštou a bude adresovaná druhej strane na jej oficiálnu adresu alebo na inú adresu, na ktorú bude druhá strana vopred upozornená.

17.4 Všetky zmeny tejto Zmluvy sú platné len v prípade, že boli urobené písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami.

17.5 Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že znáša svoje vlastné náklady v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak.

17.6 V prípade, že v budúcnosti dôjde k sporu medzi zmluvnými stranami vzhľadom na túto Zmluvu, budú sa obe strany snažiť vyriešiť vzniknutú situáciu vzájomnou dohodou alebo vyjednávaním.