Formularz zgłoszeniowy do wniosku o współpracy partnerskiej

Jeśli jesteś właścicielem biura podróży i chciałbyś zaoferować swoim klientom usługi parkingowe w ich pakietach turystycznych, prosimy o wypełnienie formularza poniżej. W ramach współpracy Partnerskiej będziemy wypłacać prowizję w wysokości zależnej od ilości rezerwacji udzielonych za pośrednictwem naszego portalu.

Możesz również użyć tego formularza, jeżeli jesteś twórcą strony www (webmasterem) i chcesz dodać dodatkowe źródło przychodu dla Twojej witryny internetowej.
Regulamin

Niniejsza Umowa (zwana dalej Umową) określa zasady współpracy na których Partner Afiliowany (zwany dalej Partnerem) będzie świaczył usługi dla Klientów poprzez promowanie w imieniu firmy ParkCloud Produktów Dostawców Parkingowych. Poprzez rejestrację i przystąpienie do Programu Partnerskiego ParkVia, Partner akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa zawarta zostaje pomiędzy firmą ParkCloud Ltd, zarejestrowaną pod numerem 6557569, pod adresem: Wood Street, SK3 0DF UK, (zwaną dalej “ParkCloud”) i firmą Partnera, której dane zostały podane w Formularzu Rejestracyjnym. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu złożenia przez Partnera Formularza Rejestracyjnego. Partner oświadcza, że działa zgodnie z zasadami jurysdykcji, której podlega i może stać się podmiotem praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Tło Umowy

Firma ParkCloud jest dostawcą internetowego system rezerwacji miejsc parkingowych, poprzez który Klienci mogą dokonać Rezerwacji miejsca parkingowego (zwanego dalej Rezerwacją lub Rezerwacjami). ParkCloud posiada własną stronę internetową służącą do promocji produktów i usług parkingowych (zwanych dalej Produktami, Produktem), wykonywanych przez niezależne firmy parkingowe (zwane dalej Dostawcami Parkingowymi). Do złożenia rezerwacji dochodzi pomiędzy Dostawcami Parkingowymi, a Klientami.

Partner otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Produktów Dostawców Parkingowych w imieniu firmy ParkCloud, poprzez używanie Formularza Rezerwacyjnego, Linka Rezerwacyjnego lub API, dostarczonych przez ParkCloud w celu umożliwienia Klientom dokonania Rezerwacji. Partner może promować Produkty, w celu pozyskiwania Rezerwacji przez okres trwania niniejszej Umowy, w sposób przedstawiony w Umowie.

Definicje

W niniejszej Umowie następujące terminy oznaczają:

Strona Internetowa Partnera oznacza stronę internetową zarządzaną przez Partnera;

API oznacza tylko API firmy ParkCloud;

Data wejścia w życie Umowy oznacza dzień, w którym Formularz Rezerwacyjny/ Link Rezerwacyjny/ API są dostępne dla Klientów w celu dokonania Rezerwacji;

Dostawcy Parkingowi oznacza firmy parkingowe pomiędzy którymi, a Klientami, dochodzi do złożenia Rezerwacji;

Dzień roboczy oznacza dzień, w którym banki są otwarte w Wielkiej Brytanii;

Formularz Rejestracyjny oznacza internetowy formularz zamieszczony na Stronie Internetowej ParkCloud, który ma zostać wypełniony przez Partnera;

Formularz Rezerwacyjny oznacza kod HMTL, gotowy do wstawienia na Stronę Internetową Partnera i umożliwiający Klientom dokonywanie Rezerwacji;

Klient (Klienci) oznacza osoby, które dokonają Rezerwacji poprzez Stronę Internetową Partnera;

Link Rezerwacyjny oznacza link do Strony Internetowej ParkCloud przekazany Partnerowi w celu umożliwienia Partnerowi dokonywania Rezerwacji dla Klientów;

Partner oznacza stronę, której dane zostały podane w Formularzu Rejestracyjnym;

Płatne Wyszukiwanie oznacza każdą formę internetowgo marketingu, mającą na celu dostarczenie wyników wyszukiwań opartych na podanych słowach kluczowych;

Polecenie Zapłaty oznacza dokument wyszczególniający Rezerwacje dokonane przez Klientów wraz z ich cenami i Prowizją należną dla Partnera;

Produkt(Produkty) oznacza produkty i usługi parkingowe oferowane przez Dostawców Parkingowych firmy ParkCloud;

Prowizja oznacza kwotę pieniężną płatną przez ParkCloud na rzecz Partnera;

Rezerwacja (Rezerwacje) oznacza rezerwację miejsca parkingowego dokonaną przez Klienta poprzez Formularz Rezerwacyjny/Link Rezerwacyjny lub API;

Strona Internetowa ParkCloud oznacza stronę internetową zarządaną przez firmę ParkCloud.

Postanowienia Umowy

1. Występowanie w charakterze przedstawiciela.

W ramach niniejszej Umowy Partner może promować Produkty przez wszystkie posiadane przez Partnera kanały sprzedaży, włączając w to sklepy, biura obsługi klienta i strony internetowe. Partner jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z promocją Produktów. Działalność usługowa Partnera powinna być prowadzona niezależnie, we własnym imieniu, w żadnym przypadku nie przedstawiając siebie jako podmiotu zależnego firmy ParkCloud.

2. Formularz Rezerwacyjny i Link.

2.1 ParkCloud przekaże Partnerowi Formularz Rezerwacyjny w postaci kodu HTML gotowego do zintegrowania ze Stroną Internetową Partnera. Parter odpowiada za integrację Formularza Rezerwacyjnego ze Stronę Internetową Partnera i poniesie wszystkie koszty z nią związane.

2.2 ParkCloud przekaże Partnerowi Link Rezerwacyjny, aby umożliwić Partnerowi dokonywanie Rezerwacji dla Klientów.

3. Cena dla użytkownika końcowego.

Cena dla użytkownika końcowego i ewentualne modyfikacje ceny ustalane są tylko przez ParkCloud i Dostawców Parkingowych.

4. Prowizja i płatności.

4.1 Partner uprawniony jest do otrzymania Prowizji obliczanej jako procent całkowitej kwoty Rezerwacji (włączając w to wszelkie stosowne lokalne podatki np. VAT) za usługi pośrednictwa w dokonywaniu Rezerwacji. Prowizja stanowi honorarium za świadczenie międzyfirmowych (B2B) usług agencyjnych tzn. pozyskanie klienta (kierowcy) dla Dostawcy Parkingowego. Wysokość Prowizji wynosi 5%.

4.2 Firma ParkCloud będzie zobowiązana do wypłaty Prowizji na rzecz Partera, kiedy kwota Prowizji przekroczy pięćdziesiąt (50) GBP (Funt Szterling), lub ekwiwalentu tej kwoty w lokalnej walucie.

4.3 Wysokość prowizji uzyskanej przez Partnera powinna zostać przedstawiona przez Partnera firmie ParkCloud w postaci Polecenia Zapłaty.

4.4 Partner zobowiązany jest wystawić firmie ParkCloud fakturę na kwotę uzyskanej Prowizji, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, w ciągu 10 dni od ostatniego dnia miesiąca, w który zostało wystawione Polecenie Zapłaty.

4.5 Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony, w razie zmiany numeru NIP lub rezygracji z bycia płatnikiem podatku VAT.

4.6 Płatności na rzecz Partnera, będą dokonywane przez firmię ParkCloud w GBP (Funt Szterling). Wszelkie płatności otrzymane przez ParkCloud będą przeliczane przez ParkCloud na GBP (Funt Szterling) po kursie opublikowanym prez ECB w dniu dokonania Rezerwacji, lub jeśli nie jest to Dzień Roboczy, w następującym po nim Dniu Roboczym.

5. Promocja.

Partner wyraża zgodę i zobowiązuje się, że podczas czasu trwania niniejszej Umowy nie będzie samodzielnie (lub poprzez inne podmioty) używał, wykorzystywał lub podejmował działań związanych z Płatnym Wyszukiwaniem, SEM lub SEO, ani żadną inną formą internetowego marketingu, którego przedmiotem będzie Formularz Rezerwacyjny, Link Rezerwacyjny/ API ani Produkty.

6. Klauzula restrykcyjna.

Partner wyraża zgodę i zobowiązuje się do niepodejmowania, bezpośrednio lub przez pośredników, konkurencyjnej współpracy z Dostawcami Parkingowymi, w czasie trwania Umowy, ani do 12 miesięcy po jej wygaśnięciu.

7. Poufność.

Poufne informacje wymieniane między Partnerem, a ParkCloud chronione będą przez obie strony z najwyższą starannością. Zastrzeżone dane obejmować będą, między innymi, uzgodnione zasady współpracy, informacje o produktach i usługach, politykę cenową, praktyki handlowe, stosowaną metodologię i procedury. Partner zobowiązuje się ponadto nie podejmować rozpowszechniania, modyfikowania, rozkodowywania, przerabiania czy jakiejkolwiek innej ingerencji w integralność Strony Internetowyej ParkCloud/Formularza Rezerwacyjnego/API bez jej wyraźniej, pisemnej zgody.

8. Ochrona informacji.

Każda ze stron niniejszej Umowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywanej przez siebie bazie danych Klientów. Każda ze stron ma obowiązek działania zgodnie z obowiązującym prawem regulującym zasady ochrony danych. Każda ze stron zobowiązana jest do ochrony danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym używaniem, dostępem lub innymi formami bezprawnego przetwarzania.

9. Przeniesienie praw i obowiązków.

Żadna ze stron nie może przenieść części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszy Umowy na inny podmiot, bez pisemnej zgody drugiej strony. W razie planowanej sprzedaży, w całości lub części, przedsiębiorstwa Partnera, zmian w jego strukturze własnościowej lub w jurysdykcji, której podlega, firma ParkCloud zostanie o tym powiadomiona- listownie, faksem lub emailem, nie później niż na 60 dni przed uprawomocnieniem się tego wydarzenia.

10. Czas trwania Umowy.

Umowa ta zostaje zawarta na okres dwunastu (12) miesięcy od daty złożenia Formularza Rezerwacyjnego przez Partnera. Po ty czasiem, przy braku przeszkód, będzie ona automatycznie odnawiana na następne dwanaście (12) miesięcy. W razie decyzji o wygaśnięciu współpracy Partner poinformuje o tym ParkCloud do trzydziestu (30) dni przed datą upłynięcia czasu trwania Umowy.

11. Rozwiązanie Umowy.

Każda ze stron może rozwiązać Umowę według własnego uznania w następujących przypadkach:

  1. Niestosowanie się strony do zasad współpracy pomimo otrzymania od drugiej strony pisemnego monitu;
  2. Powołanie syndyka lub wniesienie przez którąkolwiek ze stron wniosku o upadłość lub postępowanie naprawcze;
  3. Za obopólną pisemną zgodą Partnera i firmy ParkCloud.

12. Ograniczenie odpowidzialności.

Partner zobowiązuje się chronić i zabezpieczać ParkCloud przed jakimikolwiek roszczeniami, powództwem, żądaniami, stratami, szkodami, karą grzywny lub innymi kosztami lub obciążeniami jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi, na opłaty prawne i księgowe, wniesionymi przeciwko ParkCloud i spowodowanymi działaniami marketingowymi Partnera, promocją Produktów, nieupoważnionym przedstawicielstwem, jakimkolwiek złamaniem postanowień niniejszej Umowy przez Partnera, lub w związku z nimi.

13. Ograniczenia rękojmi.

ParkCloud gwarantuje, że Formularz Rezerwacyjny, Link Rezerwacyjny i API wykonywać będą właściwe sobie funkcje. Jeżeli stwierdzi się, że Formularz Rezerwacyjny, Link Rezerwacyjny lub API nie spełniają tych funkcji, odpowiedzialność ParkCloud ograniczać się będzie do przedsięwziecia stosownych środków w celu usunięcia defektu, zgodnie ze standardami biznesowymi.

14. Siła Wyższa.

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnianie lub niewywiązanie się ze swoich zobowiązań, jeżeli one będą spowodowane przez klęski żywiołowe, strajki, embarga, pożary, wojny i inne sytuacje, na które żadna ze stron nie ma wpływu.

15. Moc wiążąca umowy.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy okażą się nieważne, nie uchybia to mocy wiążącej pozostałych, gdyż założenia Umowy mają charakter rozłączny. Umowa i wszelkie spory wynikające z jej interpretacji podlegać będą przepisom prawa Anglii i Walii, bez względu na możliwe niespójności z prawodawstwem lokalnym. Wszelkie opóźnienia w wykorzystaniu przez którąkolwiek ze stron wynikających z Umowy uprawnień, lub całkowite z nich niekorzystanie, nie będzie oznaczało ich zrzeczenia się.

16. Rozwiązywanie sporów.

W razie wszczęcia postępowania prawnego w celu rozwiązania sporu związanego z Umową lub jej interpretacją, strona przegrana poniesie wszystkie koszty związane z procesem, w tym opłaty za porady prawne, opinie biegłych, ekspertyzy sądowe, jak i wszelkie należności w przypadku apelacji.

17. Postanowienia Ogólne.

17.1 Niniejsza Umowa, licencje, uprawnienia, prawa ani obowiązki wynikające z Umowy nie mogę zostać przeniesione na inny podmiot poprzez działanie lub zaniechanie żadnej ze stron, ipso iure ani w żadnen inny sposób, bez pisemnej zgody drugiej strony.

17.2 Komunikacja pomiędzy stronami, dotycząca postanowień tej Umowy, powinna odbywa się w formie pisemnej, w języku angielskim i powinna być prowadzona poprzez email lub drogą pocztową.

17.3 Wszelkie zmiany Umowy muszą zostać dokonane w formie pisemnej i podpisane przez obydwie strony, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.

17.4 Każda ze stron zobowiązuje się do poniesienia we własnym zakresie kosztów wynikających z wypełniania obowiązków wynikających dla niej z postanowień niniejszej Umowy, chyba, że w Umowy postanowiono inaczej.

17.5 W razie pojawienia się pomiędzy stronami sporu dotyczącego sposobu wykonywania niniejszej Umowy, strony powinny rozwiąć go, w dobrej wierze, w drodze negocjacji.