Partnerprogram jelentkezési oldal

Ha utazási irodát üzemeltet, és szeretne ügyfeleinek parkolást is biztosítani a csomag részeként, kérjük jelentkezzen az alábbi űrlap segítségével. A foglalások után pedig szerezzen jutalékot.

Amennyiben honlaptulajdonosként honlapján népszerűsítené oldalunkat és a parkolást, kérjük jelentkezzen az alábbi űrlap segítségével és szerezzen extra bevételt a foglalások után.
Felhasználási Feltételek

Ez a Megállapodás (a továbbiakban: “Megállapodás”) meghatározza azokat a szabályokat, melyek szerint a Partner (a továbbiakban: “Partner”) termékek reklámozásával promótálja a ParkCloud Parkoló Szolgáltatóit. A ParkVia Partnerprogramhoz való csatlakozással a Partner elismeri, elfogadja és vállalja a szerződési feltételeket.

Jelen megállapodás a ParkCloud Kft. (regisztrálva a 6557569 cégjegyzékszámon és a Wood Street, SK3 0DF UK címen, (a továbbiakban “ParkCloud”), valamint a Partner között – kinek adatait a Partner adja meg a Jelentkezési Nyomtatványban. A megállapodás napja az a nap, amikor a Partner a Jelentkezési Nyomtatványt kitöltötte. A Partner szavatolja, hogy létező jogi személy, felszámolás és adóbehajtás alatt nem áll, valamint a szerződéskötés napján a szerződésben foglaltakat és a szerződési feltételeket felelőssége teljes tudatában elfogadja.

Háttér információ

A ParkCloud egy online parkolóhely foglalási rendszer szolgáltató, ami segítségével az Ügyfél parkolóhelyet foglalhat (“Foglalás(ok)”). A ParkCloud saját weboldalt üzemeltet, parkoló hely és egyéb kapcsolatos szolgáltatások (“Termék(ek)”) promótálására. A Termékeket a független parkoló társaságok (“Parkolás Szolgáltatók”) biztosítják, így a Foglalás köztük és az Ügyfél között jön létre.

A Partner nem exkluzív lehetőséget kap, Foglalási űrlap/ Követő (tracking) link/ API formájában – melyet a ParkCloud bocsát rendelkezésre, hogy a Parkolás szolgáltatók Termékeit értékesítse a ParkCloud nevében. A Partner a Termékek promótálását a megállapodás időtartama alatt és az abban foglaltak szerint folytathatja.

Definíciók:

Jelen megállapodásban a következő fogalmak az alábbiakat hivatottak jelenteni:

Partner az a fél, akinek az adatai a Jelentkezési Űrlapba bevitelre kerülnek;

Partner Weboldala a Partner által üzemeltetett weboldal;

API kizárólag a ParkCloud Alkalmazásprogramozási felülete;

Foglalás(ok) parkolóhely foglalások, melyet az Ügyfelek a Foglalási űrlapon vagy a linken keresztül foglal;

Foglalási űrlap a Partner weboldalába helyezendő HTML kód, melyen keresztül az Ügyfél a Foglalást teszi;

Munkanap a bankok hivatalos munka napjai az Egyesült Királyságban;

Jutalék pénzösszeg, amit a ParkCloud fizet a Partnernek;

Hatályos nap az a nap, amikor a Foglalási űrlap/ Követő (Tracking) link/ API elérhető az Ügyfél számára Foglaláshoz;

Ügyfél (Ügyfelek) azok a személyek, aki a Partner weboldalán Foglaltak;

ParkCloud Weboldala az a weboldal melyez a ParkCloud üzemeltet;

Parkolás Szolgáltató(k) az a parkoló(k) aki(k) és az Ügyfél között a Foglalás létrejött;

Fizetett Keresés (paid search) az online marketing bármely formája mely keresési eredmény elérését célozza meghatározott kereső szavak (keywords) segítségével;

Termék(ek) a Parkolás Szolgáltató(k) bármely terméke vagy szolgáltatása;

Megrendelés (Purchase Order) az Ügyfél/Ügyfelek által eszközölt Foglalások – árral és jutalékkal ellátott – listáját tartalmazó dokumentum;

Jelentkezési Nyomtatvány egy online űrlap a ParkCloud weboldalán, melyet a Partner által kerül kitöltésre;

Követő link egy a ParkCloud által a Partner részére megadott link, melyen keresztül a Partner befoglalhatja az Ügyfél által igényelt parkolóhelyet.

Megállapodás

1. Képviselet.

A Partner vállalja, hogy a Termékeket beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi kereskedelmi csatornákon értékesíti: üzletek, call centerek és weboldalak. Az összes értékesítés kapcsán felmerült költséget a Partner állja. A Partner az üzleti tevékenységet a saját nevében folytatja, és nem állítja be magát, mint a ParkCloud alkalmazottja vagy megbízottja.

2. Foglalási Űrlap és Követő (Tracking) link.

2.1 ParkCloud vállalja, hogy a Partner rendelkezésére bocsátja a Foglalási Űrlapot, mely egy kész HTML kód, amit a Partner a weboldala kiemelt pontjába integrál. A Foglalási Űrlap weboldalába való beillesztését és az ezzel esetlegesen felmerülő bármely költséget a Partner vállalja.

2.2 A megállapodás értelmében a Követési (Tracking) linket a ParkCloud bocsájtja a Partner rendelkezésére.

3. A végfelhasználói árak és Termékváltozás.

A végfelhasználói árak és a Termék specifikáció változtatásának jogát a ParkCloud és a Parkolás Szolgáltatók fenntartják.

4. Jutalék és Fizetési feltételek.

4.1 A Partner jogosult a foglalásokból származó ügynöki jutalékra a foglalási végösszeg után (a vonatkozó adókkal együtt, mint pl. ÁFA). A jutalék az ügynöki szolgáltatás díja ami “Business to Business” ügynöki szolgáltatásnak minősül (ügyfelek - parkolni vágyó autó tulajdonosok – szerzése a Parkolás Szolgáltatóknak ). A jutalék mértéke 5%.

4.2 A Jutalék 50 (ötven) GBP (Angol Font) (vagy annak megfelelő helyi pénznem) elérésekor kerül kifizetésre a ParkCloud által.

4.3 A Jutalék mértékét a ParkCloud Megrendelésen (Purchase Order) tudatja a Partnerrel.

4.4 A Partner a jutalék mértékében legkésőbb 10 munkanappal a Megrendelés hónapjának utolsó napjától Számlát köteles kiállítani a ParkCloud felé (az aktuális ÁFA törvények figyelembevételével).

4.5 Mindkét fél köteles a másik felet az esetleges ADÓSZÁM változásról azonnali hatállyal értesíteni.

4.6 A Megállapodás alapján a ParkCloud a kifizetéseket a Partner felé GBP (Angol Fontban) utalja. Bármely egyéb ParkCloud által beszedett pénznem a Foglalás napján az Európai Központi Bank által meghirdetett árfolyamon kerül átváltásra GBP-re (Angol Fontra) Amennyiben a foglalás napja ünnepnapra esik, úgy a következő munkanap árfolyama a mérvadó.

5. Promóció.

A Partner szavatolja, hogy a szerződés ideje alatt sem ő sem egy esetleges általa megbízott harmadik fél semmilyen Fizetett Keresést (Paid Search), Keresőmarketing (SEM) vagy Keresőoptimalizálási (SEO) tevékenységet nem végez. Minden a Foglalási Úrlapra / Kereső (Tracking) Linkre / Alkalmazás programozó felületre (API) irányuló online célzott reklám (legyen az direkt, indirekt, vagy harmadik fél által végzett) nem megengedett.

6. Korlátozás.

A Partner szavatolja, hogy a szerződés ideje alatt és azt követő 12 hónapban sem direkt, sem indirekt módon nem dolgozik együtt – kivéve az ebben a megállapodásban foglaltak szerint -, vagy keresi fel a Parkolás Szolgáltatókat.

7. Titoktartás.

Az információk, melyek a szerződés ideje alatt a Partner tudomására jutnak, azt a Partner minden körülmények között bizalmasan kezeli. Ezek az információk magukba foglalják, de nem korlátozódnak a jelen Megállapodásban foglaltakra, Termék és Szolgáltatások információira, árképzésre, vállalati magatartásra, vállalati metodikára és eljárási szabályokra.

A Partner beleegyezik, hogy a ParkCloud előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen körülmények között a ParkCloud Weboldalát / Foglalási Űrlapját / Kereső (Tracking) Linkjét / Alkalmazás programozó felületét (API), vagy bármely más rendelkezésre bocsátott eszközt nem terjeszti, nem bontja szét, nem kódolja vissza, nem módosítja.

8. Adatvédelem.

A szerződő felek biztosítják, hogy az ügyfél adatbázisuk a szerződés aláírásakor hatályos és azt követően a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően legyen kezelve. A felek egyet értenek abban, hogy a személyes adatokat szabályszerűen védelmezik és tartózkodnak a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal és/vagy hozzáférhetővé tételtől, valamint bármely más jogellenes formájától az adat feldolgozásnak.

9. Jogok átruházása.

A felek szavatolják, hogy a Megállapodást a másik fél előzetes írásos beleegyezés nélkül át nem ruházzák. Amennyiben bármelyik fél részben vagy egészben változást kíván eszközölni ezen Megállapodásban, úgy azt legalább 60 nappal előre, írásban (levél, fax, email) kell a másik féllel tudatnia.

10. A megállapodás hatálya.

Jelen megállapodás hatálya tizenkét (12) hónap attól a naptól számítva, amikor a Partner a Jelentkezési Nyomtatványt kitöltötte. A Megállapodás évenként automatikusan megújul, kivéve, ha a Partner harminc (30) nappal a szerződés lejárta előtt, írásban értesíti a ParkCloud-ot a felmondásról.

11. Felmondás.

A szerződő felek bármelyike saját hatáskörében felmondhatja a szerződést az alábbi esetek bármelyikében:

  1. a Megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos mulasztás esetén, melyről a másik féltől írásos értesítés született,
  2. Hitelezőivel szembeni tartozás miatt kinevezett vagyongondnokság, vagy annak bejelentése esetén,
  3. A két fél közötti kölcsönös írásos megállapodás esetén.

12. Kártalanítás.

A Partner vállalja, hogy minden esetleges kártérítés, vagy kártalanítás (ügyfelektől származó kártérítési igények, értékesítéssel/hirdetéssel kapcsolatban felmerült extra körtések, esetleges jogi költségeket, vagy a megállapodás Partner megszegéséből származó bármely ParkCloud-ot közvetlenül vagy közvetve érintő kérdéskörben felmerül költség) alól a ParkCloud-ot mentesíti.

13. Korlátozott Jótállás.

A ParkCloud szavatolja, hogy a Foglalási űrlap/ Követő (tracking) link/ API teljesíti az alapvető funkcióit és a Terméket a megfelelő specifikáció szerint publikálja. Abban az esetben, ha ez nem teljesülne, úgy a Cég egyetlen felelőssége, hogy összhangban az iparra vonatkozó szabványokkal megtegye az ésszerű intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére.

14. Vis Major.

Egyik fél sem tartható felelősnek a késedelmekért vagy a teljesítménybeli mulasztásokért, amelyeket az alábbiak okozták: természeti katasztrófa, sztrájk, embargó, tűz, háború, vagy egyéb olyan esemény, amely kívül esik az ésszerű befolyáson.

15. Kötelmek.

Ha a Megállapodás bármely rendelkezése betarthatatlannak tűnik, a többi rendelkezés betartását az semmilyen módon nem befolyásolja. Bárminemű vita esetén az angliai törvények az irányadóak függetlenül az egyéb országok ellentétes törvényeitől. Bármely fél részéről történő a Megállapodás által biztosított jogának késedelmes gyakorlása vagy elmulasztása, nem tekintendő a jogáról való lemondásnak.

16. Jogvita.

Amennyiben a Megállapodásból fakadóan, vagy annak kapcsán a vitás kérdés jogi úton kerül rendezésre, a nyertes fél jogosult minden az eljárással kapcsolatos költségének, az eljárási díjaknak, szemtanúi és szakértői díjaknak, és minden a fellebbezéssel kapcsolatos díj megtérítésére, mely összeg a másik felet terheli.

17. Általános rendelkezések.

17.1 A jelen megállapodásban foglaltak a másik féltől kapott előzetes írásos engedély nélkül egyik fél által sem átruházható. A megállapodás a felek jogutódjaira nézve is hatályos erejű.

17.2 A jelen Megállapodás bármely esetleges érvénytelensége, illegalitása, betarthatatlansága, nem lehet hatással a magállapodás többi részének érvényességére, legalitására és betarthatóságára.

17.3 A megállapodással kapcsolatos bármely kommunikáció a két fél között kötelezően írásban, angol nyelven történik – levélben a cégbíróságon bejelentett székhelye vagy a másik fél előzetesen írásban közölt értesítési.

17.4 Bármely változtatás a jelen megállapodáson kizárólag a két fél aláírást követően lép életbe.

17.5 Hacsak másként nem rendelkeznek, mindkét fél vállalja az összes felmerülő költségét a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

17.6 Amennyiben a megállapodással kapcsolatban bármilyen vita merülne fel az aláíró felek között, úgy minden esetben, jóhiszeműen a vita tárgyalásos úton történő megoldására törekednek.