Φόρμα Αιτήματος Συνεργασίας

Αν είστε ταξιδιωτικός πράκτορας και θα θέλατε να προσφέρετε στους πελάτες σας parking ως μέρος του ταξιδιωτικού πακέτου για μεγαλύτερη άνεση, παρακαλώ υποβάλλετε την αίτησή σας παρακάτω. Εμείς θα σας πληρώσουμε την ανάλογη προμήθεια σε σχέση με τον όγκο των κρατήσεων που μας παρέχετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα αν είσαστε κάτοχος ιστοσελίδας και θα θέλατε να έχετε μια επιπλέον πηγή εσόδων για την ιστοσελίδα σας.
Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η Συμφωνία (από αυτό το σημείο και παρακάτω θα αναφέρεται ως «Συμφωνία») θέτει τους κανόνες κάτω από τους οποίους ο Συνεργάτης (από αυτό το σημείο και παρακάτω θα αναφέρεται ως «Συνεργάτης») θα συστήσει τους πελάτες του στους διαχειριστές parking της ParkCloud με το να προωθεί τα προϊόντα τους. Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα Συνεργατών της ParkVia ως Συνεργάτης, ο Συνεργάτης αναγνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία γίνεται μεταξύ της ParkCloud Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη με τον αριθμό 6557569 και βρίσκεται στην οδό Wood Street, με ταχυδρομικό κώδικα SK3 0DF UK, (από αυτό το σημείο και παρακάτω θα αναφέρεται ως «ParkCloud») και του Συνεργάτη, ο οποίος έχει δώσει πληροφορίες μέσα από τη Φόρμα Εγγραφής. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει από την ημέρα που ο Συνεργάτης συμπλήρωσε μια Φόρμα Εγγραφής. Ο Συνεργάτης εγγυάται ότι υφίσταται νομίμως και βρίσκεται σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τους νόμους της περιοχής δικαιοδοσίας, στην οποία έχει ενταχθεί και έχει την πλήρη ικανότητα να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας.

Ιστορικό

Η ParkCloud είναι ένας πάροχος online συστήματος κρατήσεων θέσεων στάθμευσης μέσω του οποίου οι Πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση μιας θέσης parking ("Κράτηση", "Κρατήσεις"). Η ParkCloud διαχειρίζεται τους δικούς της δικτυακούς τόπους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών parking ("Προϊόν", "Προϊόντα") που παρέχονται από τους αυτόνομους χώρους στάθμευσης ("Εταιρίες Παροχής στάθμευσης"), μέσα από τους οποίους γίνονται οι κρατήσεις από τους Πελάτες.

Ο Συνεργάτης έχει χορηγήσει το αποκλειστικό δικαίωμα προώθησης των Προϊόντων των Παρόχων στάθμευσης για λογαριασμό της ParkCloud, χρησιμοποιώντας την Φόρμα Κράτησης / Σύνδεσμο Εντοπισμού (Tracking Link) / API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) που παρέχεται από τη ParkCloud για το σκοπό της σύναψης της παρούσας συμφωνίας. Ο Συνεργάτης μπορεί να προωθεί τα Προϊόντα για την παροχή υπηρεσιών parking στους Πελάτες του κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και με τον τρόπο που ορίζεται μέσα από αυτή.

Ορισμοί

Στην παρούσα συμφωνία, οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

Συνεργάτης είναι το μέρος του οποίου οι πληροφορίες έχουν χορηγηθεί στην Φόρμα Εγγραφής

Ιστοσελίδα Συνεργάτη είναι μια ιστοσελίδα η οποία συντηρείται από το Συνεργάτη

API είναι μόνο το API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) της ParkCloud

Κράτηση (εις) είναι μια κράτηση θέσεως σε χώρο στάθμευσης που γίνεται από τον Πελάτη μέσω της Φόρμας Κράτησης ή μέσω του Link (Συνδέσμου)

Φόρμας κράτησης είναι ο κώδικας HTML ο οποίος είναι έτοιμος να εισαχθεί στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη και που επιτρέπει τους Πελάτες να κάνουν Κρατήσεις

Εργάσιμη Ημέρα είναι η ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προμήθεια είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από την ParkCloud προς τον Συνεργάτη

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Φόρμα Κράτησης / Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link) / API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) είναι διαθέσιμη/ο στους Πελάτες να κάνουν Κρατήσεις

Πελάτης (ες) είναι ότι τα άτομα που έχουν κάνει κράτηση από την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη

Η Ιστοσελίδα της ParkCloud είναι μια ιστοσελίδα η οποία συντηρείται από την ParkCloud

Πάροχος (οι) Χώρου Στάθμευσης (Parking) είναι τα parking, με τα οποία γίνεται μια Κράτηση από ένα Πελάτη

Αναζήτηση επί πληρωμή σημαίνει οποιαδήποτε μορφή online marketing που έχει ως σκοπό να προσφέρει αποτελέσματα αναζήτησης που βασίζονται στη ζητούμενη λέξη-κλειδί (keyword)

Προϊόν (όντα) είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Παρόχους Χώρων Στάθμευσης της Εταιρείας

Παραγγελία Αγοράς είναι ένα έγγραφο που δείχνει τις Κρατήσεις που γίνονται από Πελάτες μαζί με τις τιμές και την οφειλόμενη Προμήθεια

Φόρμα Εγγραφής είναι η online φόρμα που παρέχεται από την Ιστοσελίδα της ParkCloud για τη συμπλήρωσή της από τον Συνεργάτη

Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link) είναι ένας σύνδεσμος (link) με την Ιστοσελίδα της ParkCloud που δίνεται στον Συνεργάτη προκειμένου να λάβει κρατήσεις για Πελάτες.

Συμφωνίες

1. Εκπροσώπηση

Ο Συνεργάτης μπορεί να προωθεί τα Προϊόντα του σε όλους τους χώρους πώλησής του, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρα και ιστοσελίδες, και είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες της προώθησης και πώλησης των Προϊόντων. Ο Συνεργάτης θα διεξάγει εμπορικές συναλλαγές με το δικό του όνομα και δεν θα παρουσιάζεται ως υπάλληλος ή πράκτορας της ParkCloud.

Φόρμα Κράτησης και Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link).

2.1 Η ParkCloud παρέχει στον Συνεργάτη μια Φόρμα Κράτησης η οποία είναι ο κώδικας HTML και είναι έτοιμος να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση της Φόρμας Κράτησης στην ιστοσελίδα του Συνεργάτη και θα είναι υπεύθυνος για όλα τα σχετικά έξοδα της παραπάνω ενσωμάτωσης.

2.2 Ο Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link) θα παρέχεται από τη ParkCloud προς τον Συνεργάτη σύμφωνα με τη παρούσα Συμφωνία.

Χρέωση Τελικού Χρήστη και η αλλαγή του Προϊόντος.

Η Χρέωση του Τελικού Χρήστη και η προδιαγραφή του Προϊόντος θα υπόκεινται σε αλλαγή κατά τη διακριτική ευχέρεια της ParkCloud και του Παρόχου Parking.

4. Προμήθεια και Πληρωμές.

4.1 Ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα σε Προμήθεια επί της συνολικής τιμής (συμπεριλαμβανομένου τυχόν φόρους, όπως ΦΠΑ) για μια «Από επιχείρηση σε επιχείρηση» παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης, δηλαδή την εύρεση ενός πελάτη (ο οδηγός) για τον Πάροχο Χώρου Στάθμευσης. Το επίπεδο προμήθειας είναι 5%.

4.2 Η ParkCloud θα πληρώνει τον Συνεργάτη, όταν το ποσό της Προμήθειας φθάνει τις πενήντα (50) GBP (λίρες Αγγλίας) (ή το ισοδύναμό του στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα).

4.3 Η Προμήθεια που πληρώνεται στον Συνεργάτη θα κοινοποιείται από την ParkCloud προς τον Συνεργάτη, με τη μορφή της Παραγγελίας Αγοράς.

4.4 Ο Συνεργάτης θα στέλνει τιμολόγιο στη ParkCloud για την Προμήθεια που λαμβάνεται σύμφωνα με το σχετικό Νόμο περί ΦΠΑ, μέσα σε δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο έχει εκδοθεί η Παραγγελία Αγοράς.

4.5 Κάθε μέρος αυτής της Συμφωνίας θα ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση αλλαγής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή σε περίπτωση που κάποιο μέρος σταματήσει να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

4.6 Οι πληρωμές προς τον Συνεργάτη από την ParkCloud σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θα πρέπει να γίνονται σε GBP (λίρα Αγγλίας). Άλλες πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα χώρας που συλλέγονται από την ParkCloud θα μετατρέπονται από την ParkCloud σε GBP (λίρα Αγγλίας), σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύονται από την ΕΚΤ κατά την ημέρα που γίνεται η Κράτηση ή (αν αυτή η ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα) κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα μετά από αυτή την ημέρα.

5. Προωθήσεις.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί και εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της Συμφωνίας, δεν θα διεξάγει, αναλάβει, χρησιμοποιήσει, εκτελέσει ή ασκήσει (ή να επιτρέψει ή αναθέσει σε τρίτους) τη διεξαγωγή, ανάληψη, χρήση, εκτέλεση ή την άσκηση Αναζήτησης επί Πληρωμής, δραστηριότητες SEM ή SEO ή οποιαδήποτε άλλη μορφή online στοχευμένης διαφήμισης (είτε άμεσα, είτε έμμεσα, είτε μέσω Τρίτων Μερών), σε σχέση με τη Φόρμα Κράτησης / Σύνδεσμο Εντοπισμού (Tracking Link) / API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) / Προϊόντα.

6. Περιοριστική Ρήτρα.

Ο Συνεργάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι δεν θα συνεργαστεί με τους Παρόχους Χώρων Στάθμευσης ή να τους προσεγγίσει, άμεσα ή έμμεσα, κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, όπως επίσης και 12 μήνες μετά τη λήξη αυτής της Συμφωνίας.

7. Μη-Αποκάλυψη Στοιχείων.

Αποκλειστικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται από εδώ και στο εξής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από τον Συνεργάτη και κατέχονται με απόλυτη εχεμύθεια. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε, προμήθειες που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις τιμές, τις πρακτικές της εταιρείας, μεθοδολογία και διαδικασίες. Ο Συνεργάτης συμφωνεί στο να μην διανέμει, αποσυνθέσει, αποσυναρμολογήσει, αποκωδικοποιήσει ή αναστρέψει την λειτουργία οποιασδήποτε ιστοσελίδας της ParkCloud / Σύνδεσμο (Link) / Φόρμα Κράτησης / API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) ή παρόμοιο μηχανισμό που παραδίδεται προς τον Συνεργάτη ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ParkCloud.

8. Προστασία Δεδομένων

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δεδομένα που αποθηκεύονται ή καταγράφονται σε οποιοδήποτε στάδιο, θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν από περίοδο σε περίοδο, και / ή οποιαδήποτε νομοθεσία δημιουργεί, προσθέτει και, ανάλογα με τη περίπτωση, αντικαθιστά. Και τα δυο μέρη συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται δεόντως από τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

9. Μεταφορά Δικαιωμάτων.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αναθέσει ή να μεταβιβάσει τη Συμφωνία, στην ολότητά της ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη σχεδιάζει την ολική ή μερική πώληση της επιχείρησής του, αλλαγή ιδιοκτησίας, ή μια αλλαγή στην δική του δικαιοδοσία, το μέρος αυτό θα ειδοποιεί το άλλο μέρος μέσω ταχυδρομείου, ΦΑΞ ή e-mail σε περισσότερο από 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του γεγονότος.

10. Διάρκεια της Συμφωνίας

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Συνεργάτης συμπλήρωσε τη Φόρμα Εγγραφής. Η συμφωνία θα ανανεώνεται συνεχώς κάθε δώδεκα (12) μήνες, εκτός εάν ο Συνεργάτης ειδοποιήσει εγγράφως την ParkCloud τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης.

11. Λήξη.

Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει την Συμφωνία κατά τη δική του κρίση, όταν λάβει μέρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα:

  1. Μη συμμόρφωση στους οποιουσδήποτε όρους της Συμφωνίας με την απόδειξη της γραπτής ειδοποίησης από άλλο μέρος
  2. Διορισμού Εκκαθαριστή ή μετά από τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης από οποιοδήποτε μέρος που επιδιώκει την απαλλαγή του από τους πιστωτές
  3. Μετά από κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

12. Αποζημίωση

Ο Συνεργάτης οφείλει να αποζημιώσει και να μην προκαλέσει κακό στην ParkCloud από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις διεκδικήσεις, δικαστικές αποφάσεις, βραβεία, κόστη, δαπάνες, ζημίες και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων) οποιουδήποτε είδους και φύσης που μπορεί να υποστηρίξει, χορηγήσει ή επιβάλλει κατά της ParkCloud άμεσα ή έμμεσα που προκύπτουν από ή σε σχέση με τις υπηρεσίες marketing ή υποστηρικτικές υπηρεσίες του προϊόντος του Συνεργάτη ή την μη εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση του προϊόντος και των υπηρεσιών ή οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από τον Συνεργάτη.

13. Περιορισμένη Εγγύηση.

Η ParkCloud εγγυάται ότι η Φόρμα Κράτησης, ο Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link) και το API (περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής) θα εκτελεί τις λειτουργίες του στο σύνολό του. Αν διαπιστωθεί ότι η Φόρμα Κράτησης και / ή ο Σύνδεσμος Εντοπισμού (Tracking Link) δεν εκτελεί τις λειτουργίες του, η μόνη ευθύνη της ParkCloud θα είναι να κάνει λογικές προσπάθειες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της βιομηχανίας, για να θεραπεύσει το ελάττωμα.

14. Ανωτέρα Βία.

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για καθυστέρηση ή αποτυχία στην απόδοση που προκαλείται από, πράξεις της φύσης, απεργίες, αποκλεισμούς, πυρκαγιές, πόλεμο ή άλλες αιτίες πέραν του λογικού ελέγχου του

15. Δεσμευτική Ρήτρα.

Αν οποιoσδήποτε όρος της Συμφωνίας θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμος, η επιβολή των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεαστεί ή περιοριστεί σε καμμία περίπτωση. Αυτή η Συμφωνία και οποιεσδήποτε διαφωνίες που προκύπτουν κάτω από αυτήν θα διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συγκρούσεις των αρχών δικαίου. Η αποτυχία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου να ασκήσει ή να καθυστερήσει στην άσκηση ενός δικαιώματος ή εξουσίας που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή εξουσία.

16. Διαφωνίες

Αν ξεκινήσει νομική διαδικασία για την επίλυση μιας διαφωνίας που προκύπτει από, ή έχει σχέση με την Συμφωνία, το συμβαλλόμενο μέρος που θα επικρατήσει δικαιούται να ανακτήσει όλα τα κόστη, δικαστικά έξοδα, και έξοδα εμπειρογνωμόνων μαρτύρων όπως επίσης και οποιαδήποτε κόστη ή νομικά έξοδα σχετικά με οποιεσδήποτε προσφυγές.

17. Γενικοί Όροι.

17.1 Η παρούσα Συμφωνία και οι άδειες που χορηγούνται κάτω από αυτή, δεν μπορούν να ανατεθούν από οποιοδήποτε μέρος, από τη λειτουργία του Νόμου ή με κάποιο άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το άλλο μέρος. Η παρούσα Συμφωνία είναι δεσμευτική και ισχύει προς όφελος των, επιτρεπόμενων διαδόχων και αντιστοιχεί σε κάθε μέρος.

17.2 Η ακύρωση, παρανομία ή μη επιβολή οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας δεν θίγει την εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων όρων της συμφωνίας.

17.3 Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία από οποιοδήποτε μέρος στο πλαίσιο της Συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτή και στην Αγγλική γλώσσα και να παραδοθεί με προπληρωμένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail που απευθύνεται προς το άλλο μέρος στην εγγεγραμμένη έδρα του ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που δόθηκε από το άλλο μέρος στο πρώτο μέρος που αναφέρθηκε αρχικά.

17.4 Καμία τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ισχύει, εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

17.5 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να καλύψει τα δικά του έξοδα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας, εκτός αν υπάρχει κάποια διαφορετική δήλωση.

17.6 Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία οποιαδήποτε στιγμή, από τώρα και στο εξής, μεταξύ των μερών της παρούσας Συμφωνίας, τότε τα μέρη θα προσπαθήσουν, με δίκαιο τρόπο, να επιλύσουν κάθε διαφωνία, διαφορά ή διεκδίκηση, άμεσα, και κατόπιν διαπραγμάτευσης.