Partnerský program - Přihláška

Pokud jste cestovní kancelář a chcete nabídnout svým zákazníkům pohodlí a zahrnout parkování v jejich zájezdu, pak prosím aplikujte níže. Získáte tak provizi, jejíž výše bude odvozena od množství rezervaci, které zprostředkujete.

Pokud jste tvůrce webových stránek (webmaster) a chcete získat další zdroj příjmů pro vaše webové stránky, můžete také použít tento formulář.
Obchodní podmínky

Tato Smlouva (dále jen "Smlouva") stanoví pravidla, podle nichž má Partner (dále jen "Partner") prezentovat svým zákazníkům Poskytovatelů parkování, s nimiž spolupracuje společnost ParkCloud prostřednictvím prezentování Produktů. Registrací a přihlášením se do ParkVia Partnerského Programu jako Partner, si je Partner vědomi, akceptuje a souhlasí se smluvními podmínky této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena mezi společností ParkCloud Ltd, registrovanou pod číslem 6557569 na Wood Street, SK3 0DF UK, (dále jen "ParkCloud") a Partnerem, jehož detaily byly zprostředkovány Partnerem v Registračním formuláři. Smlouva nabývá účinnosti dnem vyplnění Registračního formuláře Partnerem. Partner zaručuje platnost a existenci této dohody podle právních předpisů země, v níž byla přijata a má plnou způsobilost přijmout podmínky této Smlouvy.

Všeobecné informace

ParkCloud je zprostředkovatel on-line rezervačního systému parkování, přes který si Zákazníci mohou udělat Rezervaci parkování ("Rezervace", "Rezervace"). ParkCloud provozuje svou vlastní internetovou stránku, aby propagoval parkovací služby a Produkty ("Produkt", "Produkty"), poskytovanými nezávislými parkovišti ("Poskytovatelé parkování"), u kterých Zákazníci uzavírají Rezervace.

Partnerovi je uděleno nevýhradní právo propagovat Produkty Poskytovatelů parkování jménem společnosti ParkCloud, a to používáním Rezervačního formuláře / Sledovacími linku / API (Application Program Interface) poskytnutých společností ParkCloud za účelem plnění této Smlouvy. Partner může propagovat Produkty pro poskytování parkovacích služeb svým Zákazníkům po dobu trvání této Smlouvy a způsobem stanoveným v této Smlouvě.

Definice

V této Smlouvě mají následující pojmy následující význam:

Partner je smluvní strana, jejíž detaily byly uvedeny v Registračním formuláři;

Partnerova internetová stránka je internetová stránka spravovaná Partnerem;

API znamení API společnosti ParkCloud;

Rezervace znamená Rezervace parkovacího místa uskutečněná Zákazníkem přes Rezervační formulář nebo link;

Rezervační formulář znamená HTML kód připraven pro integraci na Partnerovou internetovou stránku, který umožňuje Zákazníkům uskutečnit Rezervace;

Pracovní den znamená Pracovní den ve Velké Británii;

Provize je peněžní částka, která bude uhrazena společností ParkCloud Partnerovi;

Datum účinnosti znamená den, během kterého byl Rezervační formulář / Hlídací link / API zpřístupněna pro Zákazníka za účelem uskutečnění Rezervace;

Zákazník (Zákazníci) je osoba (osoby), která provedla Rezervaci prostřednictvím Partnerovy internetové stránky;

Internetová stránka společnosti ParkCloud je internetová stránka spravovaná společností ParkCloud;

Poskytovatel (Poskytovatelé) parkování je parkoviště, na kterém Zákazník uskutečnil Rezervaci;

Placená reklama ve vyhledávačích je jakákoli forma online marketingu uskutečněna za účelem dosažení požadovaných výsledků založených na vyhledávání na základě klíčových slov;

Produkt (Produkty) znamená Produkt nebo službu nabízenou Poskytovateli parkování, s nimiž spolupracuje společnost ParkCloud;

Nákupní objednávka je dokument, indikující Rezervaci uskutečněnou Zákazníkem, zobrazující cenu a Provizi;

Registrační formulář je on-line formulář zveřejněný na Internetové stránce společnosti ParkCloud, určený k vyplnění pro Partnera;

Sledovací link je link na Internetovou stránku společnosti ParkCloud, poskytnutý Partnerovi, za účelem přijímání Rezervací od Zákazníků.

Ustanovení této dohody

1. Reprezentace.

Partner může propagovat Produkty v rámci všech svých podnikatelských aktivit, včetně a nejen v rámci obchodu, call center a internetových stránek a je zodpovědný za všechny poplatky související s propagací a s prodejem Produktů. Partner uskutečňuje podnikání vlastním jménem a nebude vystupovat jako zaměstnanec nebo agent společnosti ParkCloud.

2. Rezervační formulář a Sledovací link.

2.1 ParkCloud poskytne Partnerovi Rezervační formulář, který je HTML kód připraven na integraci na Partnerovou internetovou stránku a bude zodpovědný za veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výše zmíněnou integrací.

2.2 Sledovací link bude poskytnut společností ParkCloud Partnerovi v souvislosti s touto Smlouvou.

3. Ceny pro konečného uživatele a změna Produktu.

Ceny pro konečného uživatele a specifikace Produktu a jejich změna je na uvážení společnosti ParkCloud a Poskytovatelů parkování.

4. Provize a Platby.

4.1 Partner má nárok na provizi z celkové ceny (včetně příslušné daně, např. DPH) za zprostředkovatelské služby mezi podniky (Business to Business), jako například nalezení Zákazníka (šoféra) pro Poskytovatelů parkování. Provize činí 5%.

4.2 ParkCloud uskuteční platbu Partnerovi v případě, že výše provize dosáhne částku padesát (50) GBP (libra šterlinků) nebo ekvivalent této částky v jiné měně.

4.3 Provize získaná Partnerem bude oznámena společností ParkCloud Partnerovi ve formě Nákupní objednávky.

4.4 Partner vystaví fakturu společnosti ParkCloud za Provizi získanou v souladu s platným zákonem o DPH do deseti (10) Pracovních dnů od konce měsíce, v němž byla Nákupní objednávka vystavena.

4.5 Každá ze smluvních stran bude informovat druhou stranu, v případě, že se změní jejich registrační čísla DPH nebo již nebudou plátci DPH.

4.6 Platby Partnerovi od společnosti uskutečněné na základě této dohody budou v GBP (libra šterlinků). Platby v jiných měnách přijaté společností ParkCloud budou převedeny společností ParkCloud do GBP (libra šterlinků) podle kurzu zveřejněného ECB (Evropská centrální banka) v den Rezervace nebo (v případě, že to není Pracovní den) v následující Pracovní den.

5. Propagace.

Partner souhlasí a zaručuje se, že po dobu trvání této Smlouvy nebude sám (nebo prostřednictvím třetí osoby) používat nebo vykonávat činnosti související s placenou reklamou ve vyhledávačích, SEM nebo SEO, nebo jakékoliv jiné formy internetového marketingu, které budou předmětem Rezervační formulář / Hlídací link / API nebo Produkty.

6. Restriktivní ustanovení.

Partner souhlasí a zavazuje se, že nebude vědomě nebo nevědomě jinak než jak je stanoveno v této Smlouvě, pracovat s Poskytovateli parkování během doby trvání této smlouvy a během 12 měsíců od ukončení této Smlouvy.

7. Zachování mlčenlivosti.

Vyměněné informace se nyní považují Partnerem za chráněné a přechovávají se jako přísně důvěrné. Tyto informace zahrnují, ale nejsou omezené na ustanovení vyplývající z této Smlouvy, informace o Produktech a službách, ceny, praktiky, metody a postupy. Partner dále souhlasí, že nebude šířit, rozkládat, rozebírat, dekódovat nebo zpětně rekonstruovat žádnou web stránku společnosti ParkCloud / Link / Rezervační formulář / API nebo jim podobné zařízení nebo její část bez předchozího písemného souhlasu společnosti ParkCloud.

8. Ochrana údajů.

Každá ze stran zajistí, že všechny informace uchovávané nebo zaznamenané v jakékoli formě budou v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a / nebo s jakýmkoliv právním předpisem, který se vypracovává, připojuje se k nebo, pokud je to vhodné, ho nahrazuje. Obě strany souhlasí s tím, že osobní údaje budou řádně chráněny před neoprávněným vyzrazením, zpřístupněním nebo jakékoliv jiné podobě nedovoleného zpracování.

9. Převod práv.

Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit všechna nebo část práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že některá ze stran zvažuje úplný nebo částečný prodej svého podniku, změny ve vlastnické struktuře nebo v jurisdikci, bude druhá strana vyrozuměna dopisem, faxem nebo e-mailem, a to nejpozději 60 dní před validaci této události.

10. Trvání platnosti Smlouvy.

Doba platnosti této Smlouvy je dvanáct (12) měsíců ode dne, ve kterém Partner vyplnil Registrační formulář. Smlouva se pravidelně obnovuje každých dvanáct (12) měsíců, pokud poskytovatel písemně neinformuje zprostředkovatele třicet (30) dní před datem vypršení platnosti.

11. Vypovězení.

Každá ze smluvních stran může vypovědět Smlouvu podle svého uvážení v případě, že se vyskytne jedna nebo více z následujících událostí:

  1. Nedodržení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy po přijetí písemného oznámení od druhé strany o daném nedodržení,
  2. Jmenování správce konkurzní podstaty nebo vyplnění žádosti kterékoliv ze stran o osvobození od věřitelů,
  3. Po vzájemné písemné dohodě obou stran.

12. Odškodnění.

Partner musí odškodnit a obhájit společnost ParkCloud proti pohledávkám, soudem, nákladům, výdajům, škodám a závazkem (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) jakéhokoliv druhu a povahy, které mohou být uděleny nebo uloženy proti společnosti ParkCloud či nepřímo vyplývající z, nebo v souvislosti se spoluprací s Partnerským marketingem nebo podporou prodeje Produktů nebo služeb nebo neautorizovaného propagace Produktů a služeb nebo jiného porušení této Smlouvy Partnerem.

13. Omezená záruka.

Společnost ParkCloud zaručuje, že Rezervační formulář, Sledovací link a API budou plnit své základní funkce. Pokud se potvrdí, že Rezervační formulář a / nebo Sledovací link neplní své funkce, jedinou odpovědností zprostředkovatele bude vynaložit přiměřené úsilí v souladu s průmyslovými standardy, aby tuto chybu napravil.

14. Vyšší moc.

Ani jedna smluvní strana není odpovědná za zpoždění nebo nedodržení plnění této Smlouvy způsobené přírodními živly, stávkou, embargem, požárem, vojnou nebo jinými příčinami, které nemůže přiměřeně ovlivnit.

15. Závazný charakter.

Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane nevymáhatelné, vymahatelnost zbylých ustanovení nebude tímto nijak ovlivněná nebo narušená. Táto Smlouva a jakékoliv spory z ní plynoucí se řídí právním pořádkem Anglie nebo Walesu, bez ohledu na principy kolizních norem. Neuplatnění nebo zpoždění při uplatnění práva nebo pravomoci daných touto Smlouvou, neznamená zřeknutí se takového práva nebo pravomoci kteroukoliv stranou.

16. Spory.

Pokud bude zahájeno soudní řízení za účelem vyřešení sporu vyplývajícího z, nebo týkajícího se této Smlouvy, úspěšná strana má právo na celkovou náhradu výdajů, soudních poplatků a poplatků pro znalce, tak jako i jakýchkoliv výdajů nebo soudních poplatků v spojitosti s jakýmkoliv odvoláním.

17. Obecná ustanovení.

17.1 Tato Smlouva a licence, udělena v této Smlouvě, nemohou být uděleny nebo převedeny na třetí stranu ani jednou se smluvních stran, zákonem nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tato dohoda je závazná a nabývá platnosti ve prospěch nástupců a povolených nabyvatelů každé strany.

17.2 Neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení této dohody nemá vliv na platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy.

17.3 Komunikace mezi stranami týkající se ustanovení této dohody, se uskuteční v písemné formě, v angličtině a bude provedena prostřednictvím e-mailu nebo poštou a bude určena jednak na její oficiální adresu nebo na jinou adresu, na kterou bude druhá strana předem upozorněna.

17.4 Veškeré změny této Smlouvy jsou platné jen v případě, že byly provedeny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

17.5 Každá smluvní strana souhlasí s tím, že ponese vlastní náklady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

17.6 V případě, že v budoucnu dojde ke sporu mezi smluvními stranami s ohledem na tuto Smlouvu, budou se obě strany snažit vyřešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou nebo vyjednáváním.